UVOD U TRANSAKCIONU ANALIZU

POČETNI TRENING U TRANSAKCIONOJ ANALIZI

Šta je transakciona analiza

Transakciona analiza ili, skraćeno, TA, je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne).

Reč »transakcija« označava razmenu poruka između dve ili više osoba, tako da je transakciona analiza u stvari analiza komunikacije. Na osnovu analize kako ljudi komuniciraju moguće je pretpostaviti njihova unutrašnja stanja i unutrašnju dinamiku. Transakciona analiza ima čitav niz uzbudljivih koncepata koji pomažu da se shvati kako ljudi funkcionišu.

 

Kao sistematska psihoterapija, TA se koristi u individualnom, grupnom i porodičnom tretmanu. Psihološke i komunikacijske tehnike koje su nastale u okviru TA psihoterapije prihvaćene su i u drugim oblastima u kojima postoji intenzivan rad sa ljudima, tako da nakon obogaćenja ovih tehnika danas u TA postoje četiri specijalizacije za različita područja primene (i četiri vrste diploma). Ta područja su:

 

-  psihoterapija,

-  psihosocijalno savetovanje (koučing, razne vrste savetovanja),

-  podučavanje (nastava, pedagogija, andragogija, treninzi, ...)

-  korporacije.

Psihoterapijska primena transakcione analize podrazumeva rad sa ljudima čije su smetnje definisane kao mentalni poremećaji i koje su obuhvaćene savremenom psihijatrijskom klasifikacijom bolesti (MKB-10). Ranije je ova oblast bila rezervisana za lekare i psihologe, a danas se smatra da je psihoterapija posebna profesija. To znači da su vrata psihoterapije otvorena mnogima koji su završili i druge fakultete, a koji ispune potrebne uslove za psihoterapeuta.

Savetodavna primena TA se odnosi na rad sa ljudima kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć zbog neke krize u kojoj su se našli, ali koji se ne mogu smatrati mentalno poremećenima. Podrazumeva rad na unapređenju ljudskih potencijala u različitim oblastima života (koučing), kao i preventivni rad. Ova specijalizacija je pogodna za one koji rade u savetovalištima, centrima za socijalni rad, školama i sličnim ustanovama.

Korporativna TA ili organizaciona primena TA (primena u radnim organizacijama) podrazumeva rad sa grupama i timovima koji su usmereni ka ostvarenju nekog cilja (tim, korporacija, organizacija, udruženje, preduzeće, itd.) gde je osnovna namena poboljšanje njihove efikasnosti, kao i rad s problemima vođenja i rukovođenja. Ova oblast je otvorena za sve one koji se bave ovom problematikom od hjuman risors menadžera, industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata.

Pedagoška primena TA podrazumeva rad sa zdravom decom i odraslima u nekom od konteksta podučavanja. Primena TA omogućava efikasnije podučavanje bilo da je reč o učenju ili o treningu. Takođe je cilj ostvarenje potencijala ličnosti i prevencija poremećaja. Ovom vrstom TA bave se pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, andragozi, itd.

Iako postoje izvesna preklapanja između ovih oblasti primene, danas se smatra da svaka oblast primene zahteva od budućeg transakcionog analitičara poznavanje posebnih znanja i veština.

Edukacija u TA Centru se sprovodi po sistemu usvajanja hijerarhijskih znanja i veština.

Prva godina treninga je posvećena usvajanju osnovnih teorijskih koncepata (uključuje TA 101) i vodi ka Osnovnoj diplomi iz transakcione analize.

Druga godina je posvećena primeni tih usvojenih koncepata u svom životu, izradi TA autoportreta, iskustvu ličnog i grupnog rada, a vodi ka nazivu praktičar transakcione analize.

Treća i četvrta godina su posvećeni usvajanju veštine vođenja savetovanja i psihoterapije, a podrazumevaju rad sa klijentima pod supervizijom, pisanje teorijskih radova i prikaz vođenja slučaja. Nakon ispunjenih uslova postaje se transakcioni analitičar-savetnik.

Transakcioni analitičari-savetnici koji žele da postanu psihoterapeuti nastavljaju sa specijalizacijom u ovoj oblasti i posvećuju se psihopatologiji, specifičnosti rada sa raznim vrstama klijenata, kliničkim supervizijama, a po ispunjnju potrebnih uslova postaju transakcioni analitičari-psihoterapeuti. Ova sertifikacija se odvija prema zahtevima Evropske asocijacije za psihoterapiju - EAP (europsyche.org).

Za sve one koji žele da karijeru nastave izvan Srbije, preporučujemo sticanje diplome Certified Transactional Analyst in Psychotherapy od strane Saveta za trening i sertifikaciju u transakcionoj analizi (Vidi kasnije pod Međunarodno udruženje za transakcionu analizu).

 

Osnovni TA trening - TA 101

Trening TA 101 se održava po sistemu jedan dan vikendom, jednom mesečno, tokom deset meseci. To znači da se jednodnevne radionice-predavanje održavaju vikendom, subotom ili nedeljom, jednom mesečno.

Rad obuhvata teoriju, osnovne koncepte, prepoznavanje i klasifikaciju tuđeg ponašanja, osnovne komunikacione veštine, etičke standarde i, eventualno, lični rad. Po završetku se polaže test znanja. Po uspešno položenom ispitu dobijaju se nacionalni i međunarodni sertifikati o završenom treningu: Osnovni sertifikat iz transakcione analize i 101 Verification Form. Završetkom ovog treninga stiče pravo na redovno članstvo međunarodnoj TA asocijaciji (ITAA).

Neto cena treninga tokom školske 2021-22. godine je 600 evra (dodiplomski studenti 500 evra), a plaćanje se vrši u ratama i u dinarima. Bruto cena zavisi od vrste plaćanja (autorski honorar edukatoru, na račun preduzeća, itd). Jedan izostanak se ne mora platiti, drugi se plaća polovično, a treći i više od toga punu cenu. Predavanja sa kojih je polaznik kursa izostao se mogu - više od dva izostanka se mora - nadoknaditi sa sledecom generacijom TA 101.

Standardno trajanje bazičnog treninga je (do) deset meseci. Tokom letnjih meseci u periodu raspusta (jul i august) neće biti organizovana edukacija.

Materijal: stavljanjem na mejling listu TA centra polaznici mogu skidati edukativni materijal za većinu predavanja u pdf ili word formatu. Takođe je osnovna literatura knjiga Savremena transakciona analiza Ina Stjuarta i Vena Džoinsa, koju polaznici dobijaju po simboličnoj ceni.

VODITELJI TRENINGA

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihoterapeut i stalni edukator i supervizor Međunarodne (ITAA) asocijacije za transakcionu analizu (TSTA ili Teaching and Supervising Transactional Analyst in Psychotherapy). To je najviši internacionalni status edukatora i supervizora za transakcionu analizu.

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoterapeut sa statusom priveremenog ucitelja i supervizora (Provisional Supervising and Teaching Transactional Analyst).

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psihoterapeut sa statusom priveremenog ucitelja i supervizora (Provisional Supervising and Teaching Transactional Analyst in Psychotherapy).

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoterapeut sa statusom priveremenog učitelja i supervizora (Provisional Supervising and Teaching Transactional Analyst).

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, psihoterapeut i sertifikovani transakcioni analitičar, TA komunikolog (Savetovalište za brak i porodicu Centra za socijalni rad), sa statusom Internacionalnog TA 101 instruktora. Didaktički transakcioni analitičar, supervizor i predavač TA Centra.

Mr sci. Sonja Radojković, diplomirani psiholog i diplomirani trasakcono-analitički psihoterapeut, magistar medicinskih nauka, sa statusom Internacionalnog TA 101 instruktora. Didaktički transakcioni analitičar, supervizor i predavač TA Centra.

Doc. dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoterapeut sa statusom internacionalnog TA 101 instruktora. Singidunum Univerzitet, Fakultet za medije i komunikaciju, Departman za psihologiju.

 

 

USLOVI  ZA  ZAVRŠETAK  OSNOVNOG TRENINGA:

Pet su uslova za uspešno završavanje osnovnog treninga:

1. Redovno prisustvovanje seminarima TA 101 (što manje izostanka)!

2. Aktivno učešće u radu seminara (bez pasivnosti)!

3. Usvajanje i pridržavanje etičkih i profesionalnih standarda (profesionalna tajna i diskrecija su obavezan uslov)!

4.      Obavezno je učlanjenje u TA Centar - Asocijaciju transakcionih analitičara Srbije (godišnja članarina je 5 evra u dinarima). Redovnim plaćanjem članarine održavate aktivno članstvo. Jednom plaćena članarina omogućuje vam pet godina pasivnog članstva (osim ako posaljete zahtev za ispisivanje). Posle tog roka osoba koja nije plaćala članarinu prestaje da bude član udruženja. Članstvo je obavezno jer Etički komitet udruženja ima nadležnost samo nad aktivnim i pasivnim članovima udruženja.

5. ¨ Uspešno polaganje testa osnovne TA teorije!

Poželjno je, ali nije obavezno učlanjenje u Međunarodno udruženje za transakcionu analizu (ITAA) koje daje popust od 60% za ljude iz naše zemlje.

Po uspešnom završetku bazičnog treninga polaznici stiču nacionalni sertifikat TA Centra i Psihopolis instituta:

Transakciona Analiza - osnovni sertifikat (Transactional Analysis Certificate - Basic Level),

Takođe, na zahtev, mogu dobiti i ITAA potvrda o završenom TA 101 kursu, na engleskom jeziku T.A. 101 Verification Form.

Pohađanje bazičnog treninga je uslov za nastavak naprednog treninga.

Tek po ispunjenju svih uslova potrebnih za sticanje naziva transakcioni analitičar, polaganjem završnog ispita i dobijanjem diplome transakcionog analitičara, osoba se može predstavljati kao transakcioni analitičar, a svoj rad nazivati transakcionom analizom. Do tada ona je u treningu za transakcionog analitičara, kandidat za transakcionog analitičara, praktičar transakcione analize, i radi transakciono orijentisanu praksu pod supervizijom.

PROGRAM OSNOVNOG TRENINGA  TA 101

1. Koncept realnosti. Stimulus i značenje stimulusa. Teritorija i Mapa. Referentni okvir. Tri polja referentnog okvira: ja, drugi i svet. Otpisivanje pojedinih polja. Nastanak referentnog okvira. Samoodržavanje referentnog okvira. Uticaj na percepciju: redefinisanje realnosti. Ponašanje kao funkcija i manifestacija referentnog okvira. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

Četiri osnovne OK pozicije. Uslovne pozicije. Egzistencijalne i bihejvioralne pozicije. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

2. Pet kanala izražavanja: tekst, glas, mimika, gestovi i položaj tela. Kongruentnost i inkongruentnost. Simultana i sekventna inkongruentnost. Unutrašnji konflikt: inkongruentnost, zastoj, kontaminacija i isključenje. Energija delova ličnosti. Egzekutivna snaga. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

3. "Strouk" (eng.: stroke) i "diskaunt" (eng.: discount). Prva i druga definicija. Strouk-diskaunt kontinuum (uslovni i bezuslovni, pozitivni i negativni). Funkcije pozitivnog bezuslovnog strouka (ljubav, poštovanje i verovanje), pozitivnog uslovnog strouka (nagrada, pohvala, potkrepljenje) i negativnog uslovnog strouka (kritika, kazna, negativan fidbek). Diskaunti i patologija. Problemi u davanju i primanju pozitivnih i negativnih stroukova. Tipični mitovi. Osam načina davanja negativnih stroukova. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

4. Ego stanja: definicija. Četiri modela ego stanja: nediferencirani, istorijski („strukturalni"), komunikacijski („funkcionalni") i egofunkcijski. Fragmentisanost i integrisanost. Strukturalna analiza ego stanja. Neopsiha v. arhepsiha i eksteropsiha. Regresija i identifikacija. Ego stanje kao „spavač". Funkcionalna analiza ego stanja. Roditelj: Negujući, Spasilački, Kritikujući i Proganjajući. Odrasli. Dete: Slobodno, Divlje, Adaptirano, Hiperadaptirano, Maladaptirano, Prkosno i Očajno. Egogram. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

5. Interakcije ego stanja. Patologija ego stanja: hronični konflikt i zastoj, kontaminacija (zabluda), isključenje (jednostruko i dvostruko).

Transakcije i analiza transakcija. Jednostavne i složene. Paralelne i Prvo pravilo komunikacije. Ukrštene (transferna, kontratransferna, bezobrazna, frustrirajuća i svađalačka) i Drugo pravilo komunikacije. Kompleksne (skrivene ili duple i ugaone) i Treće pravilo komunikacije. Kako pozvati neko ego stanje? Zaključana transakcija i transakcione opcije. OK ukrštanje. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

6. Emocije. KER model. Postulati. Definisanje osnovnih emocija. Adekvatne i neadekvatne emocionalne reakcije. Negativni poremećaj: prigušena, potisnuta emocija i deficit emocije. Pozitivni poremećaj: sumacija i iznuđivanje (reket-osećanje). Skriptiranje emocija. Emocionalna pismenost i emocionalna inteligencija.

7. Skript. Skriptna matrica. Rana odluka i referentni okvir. Endogene rane odluke i egzogene rane odluke. Dve osnovne zabrane. Bezuslovne i uslovne roditeljske skriptne zabrane. Skriptne zapovesti i odluke. Šesnaest osnovnih prava i osnovnih skriptnih zabrana-odluka.

8. Superskript (kontraskript). Pet osnovnih skriptnih zapovesti i drajvera. Superskript kao kompenzacija subskripta. Miniskript. Episkript i Antiskript. Podele životnih skriptova.

9. Simbioza: primarna i sekundarna. Patologija neuspostavljanja simbioze. Patologija preterane simbioze. Osnovne zabrane. Separacija-individuacija. Dijadna i trijadna simbioza. Simbiotski odnosi u kasnijem životu. Pasivnost i pasivna ponašanja. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

10. Šest načina struktuiranja vremena (povlačenje, ritual, rad, razonoda, igra i bliskost). Igre. Prva i druga definicija igre. Svrha igre. Primeri tipičnih igara. Analiza igre dramskim trouglom. Prepoznavanje i zaustavljanje igre. Klasifikacija igara. (postoji materijal na sajtu mailing liste)

ORIJENTACIONA ISPITNA PITANJA ZA USMENI ISPIT

l. Šta je to TA i na kojim pretpostavkama je zasnovana? Koja su četiri osnovna područja primene TA?

2. Šta je to REFERENTNI OKVIR (RO), kako nastaje, a kako se održava? Šta su input i autput RO-a? Kakav je odnos BIHEJVIORALNE INKONGURENTNOSTI i RO-a?

3. Šta su EGZISTENCIJALNE POZICIJE? Kako vam ovaj koncept može biti koristan u vašem području rada?

4. Šta su to EGO STANJA i kako se dijagnostikuju? Opišite strukturalnu i funkcionalnu analizu ego stanja. Kako vam ovaj koncept može biti koristan u vašem radu?

5. Opišite PATOLOGIJU EGO STANJA (inkongruentnost, zastoj, kontaminacija, isključenje i dezorganizacija). Kako vam ovi koncepti mogu pomoći u vašem radu?

6. Šta je to TRANSAKCIJA i kako se može analizirati? Koje su vrste transakcija? Dajte primere analize transakcija iz vašeg profesionalnog domena. Šta su TRANSAKCIONE OPCIJE?

7. Šta je to STROUK (stroke)? Koje vrste stroukova poznajete? Kako možete koristiti stroukiranje u vašem profesionalnom radu?

8. U čemu je razlika između STROUKova i DISKAUNTa (discount)? Navedite primere različitih vrsta diskaunta.

9. Šta je to SKRIPT, kako nastaje i kako se održava? Šta je to skript matrica i koji su njeni elementi? Nacrtajte svoju ličnu skript matricu i skript matricu jednog pacijenta/klijenta. Kako se životni skript odražava na aktuelne probleme i/ili poremećaje?

10. Definišite i ilustrujte pojmove ZABRANA, SKRIPTNA ODLUKA i EPISKRIPT.

ll. Šta je to SKRIPTNA ZAPOVEST, a šta je DRAJVER, a šta je SUPERSKRIPT? Definišite pet osnovnih drajvera.

l2. Kako se skriptiraju EMOCIJE? U čemu je razlika između adekvatnih, preteranih i deficitarnih emocija? Koje su unutrašnje (psihičke), a koje spoljašnje (socijalne) funkcije iznuđivačkih emocija "reket-emocija"? Kako vam ovi koncepti mogu koristiti u profesionalnom radu sa ljudima?

l3. Šta je to IGRA u TA i koji su njeni elementi? Kako se sve može analizirati igra? Analizirajte jednu svoju igru i jednu igru koja se ponavlja u vašem profesionalnom radu.

l4. Šta je to SIMBIOZA, kako nastaje i kako se održava? Kako se razrešava simbioza? Navedite jedan primer i nacrtajte simbiozu.

Na ispitu se odgovara na tri kratka pitanja i sam ispit traje nekoliko minuta.  Ispit je formalnost koja prisiljava kandidate da se na kraju završenog kursa vrate na početak i da, pripremajući se za ispit, integrišu različite delove gradiva. Preporučujemo da se ispit obavi odmah po završetku uvodnog treninga (može i na poslednjem, desetom sastanku), a svakako u roku od šest meseci nakon završetka bazičnog treninga. Sve dok se ne obavi ispit, može se prisustvovati naprednom treningu samo u svojstvu privremenog člana. Moguće je da na kraju uvodnog treninga polaznici dobiju pismeni test.

 

TA LITERATURA NA SRPSKOM JEZIKU

 

Na početnom nivou preporučujemo proučavanje ove literature:

 

SAVREMENA TRANSAKCIONA ANALIZA, In Stjuart, Ven Džoins, Psihopolis, Novi Sad, 2011.

 

ŽIVOTNI POBEDNIK - transakciona analiza sa geštalt eksperimentima, Mjurijel Džejms i Doroti Džongvard, Psihopolis, Novi Sad, 2008. (ranije objavljeno kao ROĐENI POBEDNIK, Nolit, Beograd, 1992.) (Knjiga je sinteza TA teorije i Gestalt vežbi. Pogodna je za strukturirani samostalni rad na samome sebi. Vežbe mogu biti korisne i u radu s klijentima.)

 

JA SAM OK, TI SI OK, Tomas Haris, Psihopolis, Novi Sad, 2011. (U ovoj knjizi je dobro izložen strukturalni kopncept ego stanja i četiri osnovne egzistencijalne pozicije.)

 

EMOCIJE, Zoran Milivojević, treće izdanje, Psihopolis, Novi Sad, 2007. (Temeljne knjige za razumevanje emocionalnosti pisane u obliku priručnika.)

 

KOJU IGRU IGRAŠ? Erik Bern, Psihopolis, 2012 (ranije objavljeno: Nolit, Beograd, l980; l984; l989.) Najpopularnija Bernova knjiga za pregledom osnovnih igara.

 

 

Knjige za lični rast i razvoj:

 

EMOCIONALNA UCENA, Suzan Forvard, Dona Frejžer, Psihopolis, Novi Sad, 2011.

 

UPRAVLJANJE BRIGAMA - UČENJE VEDRINE, Meri Meklur Gulding i Robert Gulding, Psihopolis, Novi Sad, 2008.

 

ŠKOLOVANJE SRCA - UVOD U EMOCIONALNU PISMENOST, Klod Štajner, Psihopolis, Novi Sad, 2007

 

OSTATI OK, Tomas Haris, Ejmi Bjork Haris, Psihopolis (u štampi), ranije: Mono & Manana press, Beograd. Priručnik za samopomoć, nastavak Harisove knjige Ja sam OK, ti si OK.

 

Transakciona analiza o ljubavi i seksualnosti:

 

FORMULE LJUBAVI, Zoran Milivojević, drugo izdanje, Psihopolis, Novi Sad, 2008. (Iskrivljene predstave o pravoj ljubavi, njihov nastanak, manifestacije i putevi dekontaminiranja).

 

SEKS U LJUBAVI, Erik Bern, Nolit, Beograd, l989; 1990. (Bernovo viđenje TA u partnerskim odnosima.)

 

KAKO BIRATI SUPRUŽNIKA, Mejvis Klajn, Vuk Karadžić, Beograd, l983; privatno izdanje 1990. (Izuzetno zanimljiva knjiga o partnerskim odnosima u kojoj su izloženi načini interakcije funkcionalnih ego stanja i delovanje osnovnih drivera.)

 

ULOVITI LJUBAV, Zoran Milivojević, Psihopolis, Novi Sad, 2011.

 

BOL I RADOST U INTIMNIM VEZAMA, Mejvis Klajn, ROD biblioteka, Beograd, 2001 (u knjizi su izloženi osnovni koncepti na osvežujući, pomalo drukčiji način ).

 

A BILO JE TAKO DOBRO POČELO..., Fanita English, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, l988.

 

 

Vaspitanje dece:

 

MALA KNJIGA ZA VELIKE RODITELJE - priručnik za vaspitanje, Milivojević, Zoran; Bilban, Katja; Kokelj, Vida; Kramberger, Miša; Steiner, Tjaša & Kožuh, Borut. Novi Sad: Psihopolis, 2007 (prevod sa slovenačkog). (Sadrži teoriju strouka i diskaunta).

 

TAJNA SREĆNE DECE, Stiv Bidalf, Prometej, Novi Sad, 2002, 2010 (Primena transakcione analize na vaspitanje dece i na rešavanje tipičnih problema sa decom. Teorija skripta, stroukova i diskaunta, razvijanja emocionalne pismenosti. Knjiga je duhovito ilustrovana).

 

JOŠ TAJNI SREĆNE DECE, Stiv Bidalf, Prometej, Novi Sad, 2003 (Nastavak prethodne knjige).

 

USPEŠNI RODITELJ, Mavis Klein, izdavač Mališa Lazić, Beograd, 1994.

 

 

Transakciona analiza za učitelje i nastavnike:

 

TRANSAKCIONA ANALIZA U UČIONICI, Sandra Njuel, Dejvid Džefri, Psihopolis, Novi Sad, 2011. Knjiga koja pomaže učiteljima da lakše komuniciraju sa razredom i roditeljima iz pozicije samopoštovanja i poštovanja drugih.

 

Transakciona analiza za decu:

 

PSIHOLOŠKI PISMENO DETE - TRANSAKCIONA ANALIZA ZA MLADE, Alvin i Margaret Frid, Psihopolis, Novi Sad, 2011.

 

MALA PSIHOLOGIJA ZA KLINCE I KLINCEZE - TRANSAKCIONA ANALIZA ZA DECU DO SEDAM GODINA, Alvin M. Frid, Psihopolis, Novi Sad, 2012.

 

 

Vođenje savetodavnog i psihoterapijskog procesa:

 

PROMENITI ŽIVOT - TERAPIJA NOVOM ODLUKOM, Meri Meklur Gulding i Robert Gulding, Psihopolis, Novi Sad, 2007.

 

TRANSAKCIONA ANALIZA - STO KLJUČNIH IDEJA I TEHNIKA, Mark Vidouson, Psihopolis, Novi Sad, 2011.

 

KAKO VODITI SAVETOVANJE I PSIHOTERAPIJU U TRANSAKCIONOJ ANALIZI, In Stjuart, Psihopolis, Novi Sad, 2012.

 

VEŠTINA SAVETOVANJA U TRANSAKCIONOJ ANALIZI, In Stjuart, Psihopolis, Novi Sad, 2012.

 

Transakciona analiza pojedinih poremećaja:

 

ADAPTACIJE LIČNOSTI, Ven Džoins, In Stjuart, Psihopolis, Novi Sad, 2012. Transakciona analiza različitih poremećaja ličnosti.

 

IGRE KOJE IGRAJU NARKOMANI, Zoran Milivojević, Psihopolis, Novi Sad, 2007. Originalna knjiga o igrama koje se igraju oko uzimanja droga. Idealno za osmišljavanje primarne prevencije uzimanja droga.

 

 

Napredna transakciona analiza:

ŠTA KAŽEŠ POSLE ZDRAVO - PSIHOLOGIJA LJUDSKE SUDBINE, Erik Bern, Beoknjiga, Beograd, 2010, Nolit, Beograd, l989; 1990. 2000. Glavna Berneova knjiga u kojoj razmatra životni skript. Upozorenje: nemojte čitati ovu knjigu uz analiziranje sopstvenog detinjstva!

 

STRUKTURA I FUNKCIJA LIČNOSTI, Erik Bern, u knjizi Ksenije Kondić: PSIHOLOGIJA „JA", Nolit, Beograd, l984. (Bernovi radovi o ego stanjima.)

 

 

Transakciona analiza i ponašanje kućnih ljubimaca:

 

KOJU IGRU IGRA VAŠ KUĆNI LJUBIMAC, Brus Fogl, Psihopolis, Novi Sad, 2009.

 

 

Pregled transakcione analize:

 

TRANSAKCIONA ANALIZA, Zoran Milivojević, u udžbeniku PSIHOTERAPIJA, Lj. Erić, urednik, Psihopolis, 2011. (ranije: Medicinski Fakultet, Beograd, 2001; 2002).

 

TRANSAKCIONA ANALIZA, Josip Berger, u udžbeniku TREĆI RODITELJ: NOVI PRAVCI GRUPNE PSIHOTERAPIJE, Nolit, Beograd, l980; l983; Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2000. (Veoma jasan pregled TA na oko 70 strana.)

 

Grupa autora: NOVI PRAVCI GRUPNE PSIHOTERAPIJE, tematski broj psihijatrijskog stručnog časopisa Avalske sveske, br. 3, 1980, Bgd.

 

*  *  *  *  *

Svi članovi TA centra - asocijacije transakcionih analitičara Srbije mogu naručiti Psihopolisove knjige sa specijalnim popustom. Knjige možete dobiti na grupama ili naručiti pouzećem preko www.psihoplis.edu.rs ili 021 473 66 64 (od 10-14 sati)

Pored ovoga mogu se koristiti brojni članci autora koji su objavljeni u domaćim stručnim časopisima, kao i TA knjige i priručnici na raznim svetskim jezicima. Za napredni trening su posebno značajne tri Bernove knjige koje još nisu prevedene:

1.TRANSACTIONAL ANALYSIS IN PSYCHOTHERAPY

2.PRINCIPLES OF GROUP TREATMENT

3.THE STURUCTURE AND DYNAMICS OF ORGANISATIONS AND GROUPS.

 

Od TA udžbenika na engleskom preporučujemo neki od sledećih:

Woolams, Stan & Brown, Michael (1978) TRANSACTIONAL ANALYSIS, Huron Valley Institute Press.

Clarkson, Petruska (1992) TRANSACTIONAL ANALYSIS PSYCHOTHERAPY, Routledge, London.

Lapworth, Phill; Sills, Charlotte & Fish, Sue (1993) TRANSACTIONAL ANALYSIS COUNSELLING, Winslow press, Oxon.

Tudor, Keith (2002) TRANSACTIONAL ANALYSIS APPROACHES TO BRIEF THERAPY, Sage Publication, London.

Midgley, David (1999) TRANSACTIONAL ANALYSIS COUNSELING, Free Association Press, London.

Hargaden, Helena & Sills, Charlotte (2002) TRANSACTIONAL ANALYSIS - A RELATIONAL PERSPECTIVE, Brunner-Routledge, London.

 

NAPREDNI TA TRENING - DVA FORMATA SERTIFIKACIJE:

Postoje dva formata napredne edukacije: tradicionalni i novi format.

Tradicionalni format se verifikuje pred međunarodnom ispitnom komisijom ITAA ili EATA i koji dovodi do naziva Certified Transactional Analyst. Detaljnije o uslovima treninga na sajtu Training & Certification Council (T&CC) koji se bavi treningom i sertifikacijom u transakcionoj analizi:  http://ta-trainingandcertification.net/ . Detaljna uputstva sun a sajtu: http://ta-trainingandcertification.net/ta-training-and-exams-handbook.html

Novi format eduakcije koji je uspostavljen u našoj zemlji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u kojem postoje nazivi transakcioni analitičar-savetnik, transakcioni analitičar-psihoterapeut, transakcioni analitičar-teoretičar, kao i organizacioni transakcioni analitičar. Dogovor u TA Centru koji je postignut između nosilaca međunarodnog sertifikata -  na jesen 2006 (takozvana Beogradska deklaracija) - da   je u nasoj zemlji izjednacen naziv Certified Tranasactional Analyst sa ostalim nazivima transakcioni analitičar.

Postoje dva puta koja vode do zvanja transakcioni analitičar, a oba u Srbiji imaju jednaku vrednost. U praksi to znači da polaznik treninga jedno vreme ide jednim zajedničkim putem, da bi se odlučio u kom formatu želi da polaže ispit za transakcionog analitičara.

TA centar - asocijacija transakcionih analitičara Srbije u saradnji sa Psihopolis institutom koji je registovan za obrazovanje odraslih, sprovodi edukacije koje vode ka nazivima transakcioni analitičar-psihoterapeut, transakcioni analitičar-savetnik, transakcioni analitičar-teoretičar, organizacioni transakcioni analitičar. Uslovi za sticanje ovih naziva su istaknuti na sajtu TA centra (tekst pod nazivom MESTA).

Drugi put je sertifikacija pred TC&C za naziv Certified Transactional Analyst, a koja je moguća u četiri specijalizacije (savetovanje, obrazovanje, korporacije i psihoterapija). Posle završetka prve godine naprednog treninga (druge godine treninga) kandidat sklapa trostrani ugovor o treningu sa ovlašćenim trenerom (TSTA ili PTSTA) i sa TC&C, a koji važi pet godna. Za to vreme bi trebalo ispuniti sve uslove propisane od strane TC&C i izaći na međunarodni CTA ispit.

Svi edukatori TA centra pružaju trening koji važi u oba ova formata sertifikacije. Takođe TA Centar podržava svoje članove da izaberu i TC&C format sertifikacije jer vam ovi sertifikati omogućuju da postanete međunarodno priznati edukatori i supervizori.

 

TA CENTAR - ASOCIJACIJA TRANSAKCIONIH ANALITIČARA SRBIJE

TA Centar - Asocijacija transakcionih analitičara Srbije je nevladina, neprofitna organizacija koja okuplja transakcione analitičare, kandidate za transakcione analitičare i sve druge zainteresovane za transakcionu analizu. Redovni član udruženja se postaje sa sticanjem naziva transakcioni analitičar. TA centar okuplja oko šezdeset transakcionih analitičara, i oko sedamstotina kandidata i drugih članova. Od toga više doktora nauka i univerzitetskih nastavnika. Godišnja članarina je 5 evra. Sajt udruženja je www.TACentar.net . TA Centar ima mejling listu na kojoj se nalaze članovi udruženja a koja se nalazi na adresi http://health.groups.yahoo.com/group/TA-Centar .

Predsednik udruženja je dr Zoran Milivojević, TSTA, potpredsednik je dr Nataša Cvejić-Starčević, PTSTA, a sekretar je Dragana Jovanović-Boka, TAI.

 

ITAA - MEĐUNARODNO UDRUŽENJE ZA TRANSAKCIONU ANALIZU

Ime međunarodnog udruženja je International Transactional Analysis Association ili, skraćeno ITAA, a sedište je u Kaliforniji. Njihova adresa je http://www.itaaworld.org/. Za redovno članstvo potrebno je završiti osnovni TA 101 treining kod ovlašćenog trenera. Godišnja članarina uključuje četiri broja stručnog časopisa Transactional Analysis Journal, kao i osam brojeva novina Script.

Savet za trening i sertifikaciju u transakcionoj analizi (Training & Certification Council of Transactional Analysis - TC&C) je kao posebna oragnizacija izdvojen iz ITAA kako bi se sprečili eventualni konflikti interesa između udruženja i stručnog tela, tako da posluje kao posebna ogranizacija. Za sve one koji žele da steknu sertifikat Certified Transactional Analyst podaci o treningu se nalaze na adresi http://ta-trainingandcertification.net/ gde je postavljen Priručnik o treningu i sertifikaciji (Training and Sertification Manual) u pdf formatu.

Učlanjenje u ITAA je preporučeno svim članovima TA Centra, a godišnja članarina za Srbiju je sa 60% popusta, tako da studenti i pridruženi članovi plaćaju samo 35$ umesto 80 dolara, a redovni članovi samo 60$ umesto 130 dolara. Učlanjenje je moguće onlajn uz korišćenje popusta TALent 2 za Srbiju (ili ukoliko imate boravak u Bosni i Hercegovini još većeg popusta TALent 3: 15$ i 35$).

Prema pravilima svi napredni edukanti koji žele ugovor o naprednom treningu sa TC&C moraju biti članovi ITAA svo vreme trajanja treninga.

Nazivi i skrećenice definisani od strane TC&C:

  • Teaching and Supervizing Transactional Analyst - TSTA
  • Provisional Teaching and Supervizing Transactional Analyst - PTSTA
  • TA 101 Instructor - TAI
  • Certified Transactional Analyst - CTA

 

EATA - EVROPSKA ASOCIJACIJA ZA TRANSAKCIONU ANALIZU

Različita evropska udruženja su osnovala Evropsku asocijaciju za transakcionu nalaizu (European Association for Transactional Analysis ili EATA.), a njihov sajt je http://www.eatanews.org . Ovo udruženje se početkom devedesetih izdvojilo od ITAA kao posebno, nezavisno udruženje. Zbog ponovljenih loših iskustava sa nekoliko osoba koje su bile u ulogama predstavnika ovog udruženja, predsedništvo TA Centra je odlučilo da ne pristupa ovom udruženju. Umesto toga svi članovi TA Centra su upućeni da postanu individualni članovi ITAA, čime ostvaruju sva prava i privilegije na međunarodnom nivou (ITAA i EATA imaju sporazum o međusobnom priznavanju svih treninga, ugovora i sertifikata).

 

ETIČKI KODEKS TA CENTRA i ITAA

1. Svaki član ITAA (TAC-ATAS) uvažava ljudsku čovečnost bez obzira na postojanje telesne, psihičke, socijalne ili ekonomske razlike.

2. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će se u svojim javnim izjavama, bilo usmenim ili pismenim, suzdržavati od obezvređujućih, optužujućih ili drugih negativnih komentara i izjava o drugim članovima, imajući na umu svoju odgovornost koju imaju kao predstavnici ITAA (TAC-ATAS) i transakcione analize.

3. Prvenstvena zaštitnička odgovornost članova ITAA (TAC-ATAS) je da svojim pacijentima/klijentima ponude najbolju moguću uslugu i da deluju na takav način koji neće prouzrokvati bilo kakvu namernu štetu bilo kojem pacijentu/klijentu.

4. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će težiti da kod svojih pacijenata/klijenata razviju svesnost o samopoštovanju, autonomiji i ličnoj odgovornosti, kao i da razviju njihovu sposobnost za delovanje iz pozicije takve svesnosti.

5. Etična praksa transakcione analize uključuje ulazak u informisani ugovorni odnos, koji član ITAA (TAC-ATAS) i njegov pacijent/klijent imaju nameru i sposobnost da ispune. Kada pacijent/klijent nije u stanju ili ne želi da funkcioniše autonomno i odgovorno u ovakvom odnosu, član ITAA (TAC-ATAS) mora prekinuti takav odnos na način koji neće prouzrokovati štetu po pacijenta/klijenta.

6. Član ITAA (TAC-ATAS) neće eksploatisati svog pacijenta na bilo koji način, uključujući (ali ne svodeći se na) finansijske i seksualne načine. Seksualni odnosi između članova ITAA (TAC-ATAS) i njihovih pacijenata su zabranjeni.

7. Član ITAA (TAC-ATAS) neće ući ili održavati profesionalni odnos i ugovor kada postoje druge aktivnosti ili odnosi između člana i pacijenta/klijenta, a koji mogu ugroziti profesionalni ugovor.

8. Profesionalni odnos između člana ITAA (TAC-ATAS) i njegovog pacijenta/klijenta je definisan ugovorom, i taj profesionalni odnos se završava okončanjem ugovora. Međutim, neke profesionalne odgovornosti se nastavljaju uprkos okončanja ugovora. One uključuju, ali nisu ograničene na sledeće: a) održavanje ugovorene poverljivosti podataka; b) izbegavanje bilo kakve eksploatacije prethodnog odnosa; c) obezbeđivanje potrebne naknadne nege i zaštite (follow-up care).

9. Članovi ITAA (TAC-ATAS) će delovati i nuditi usluge svojim pacijentima-klijentima sa punom odgovornošću pred postojećim zakonima države u kojoj borave.

10. U uspostavljanju profesionalnog odnosa, članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost za obezbeđivanje odgovarajuće sredine, uključujući takve stvari kao što su zaštita poverljivosti, obezbeđenje fizičke zaštite u odnosu na oblik primenjene aktivnosti, i obezbeđujući pristanak potpuno informisanog pacijenta/klijenta na visoko rizične procedure.

11. Ako je član ITAA (TAC-ATAS) svestan ličnih konflikata ili medicinskih razloga koji bi mogli omesti njegovu sposobnost da ostvaruje ugovorenu aktivnost, on ili mora raskinuti ugovor na profesionalno odgovoran način, ili se mora uveriti da pacijent/klijent ima sve informacije koje su potrebne za njegovu odluku da ipak ostane u ugovornom odnosu.

12. Članovi ITAA (TAC-ATAS) preuzimaju odgovornost da konfrontiraju kolegu za kojeg imaju osnovane razloge da sumnjaju da deluje na neetičan način, i da, ukoliko ne nađu rešenje, prijave kolegu odgovarajućem profesionalnom telu.

(ITAA, Revizija Januara 1989; TAC-ATAS etički kodeks, usvojen decembra 2000.)

 

Poslednji put izmenjenoponedeljak, 30 avgust 2021 10:16
Ocenite ovaj članak
(6 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account