Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (M.E.S.T.A.)

(M.E.S.T.A.) Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi

Preambula


S obzirom na nedostatke u postojećem sistemu sertifikacije u transakcionoj analizi, koje smo uočili u našoj zemlji, a koje regulišu odgovarajuća tela Međunarodnog (ITAA) i Evropskog udruženja za transakcionu analizu (EATA), a koji su doveli do toga da je broj onih koji dođu do međunarodnog naziva Certified Transactional Analyst (u daljem tekstu CTA) u odnosu na sve koji započnu naprednu edukaciju u transakcionoj analizi manji od 1%, pojavila se potreba da se razvije jedan dodatni model treninga i sertifikacije u transakcionoj analizi, koji je ovde izložen.

Novi model edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi (u daljem tekstu MESTA) je razvijen kao dodatni sistem edukacije koji ne pretenduje da zameni uspostavljeni međunarodni sistem. MESTA treba shvatiti kao dopunu međunarodnom sistemu. Zbog toga su svi treneri i supervizori u MESTA istovremeno akreditovani treneri i supervizori u tradicionalnom, međunardonom modelu edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi. To znači da su sati treninga i supervizija kod ovih trenera i supervizora validni u oba modela, tradicionalnom i novom, tako da samo od edukanta zavisi u kom modelu će tražiti sertifikaciju ili će se opredeliti za oba modela tako da stekne dve vrste sertifikata.

Iako je na međunarodnom nivou uočeno da postojeći tradicionalni sistem ima brojne nedostatke na različitim nivoima (CTA; supervizore; trenere; itd), što je dovelo do rasprave o reviziji i modifikaciji ovog modela, ne postoji saglasnost oko toga da je MESTA alternativa ovom sistemu. To znači da svi koji traže sertifikaciju u MESTA moraju unapred znati da ovo nije međunarodno prihvaćen sistem sertifikacije u transakcionoj analizi i da može biti osporavan od drugih TA udruženja čiji je sistem treninga i sertfikacije tradicionalan.

Vrste sertifikata

Struktura treninga je takva da stepenasto vodi ka sukcesivnom dobijanju četiri osnovna sertifikata:

Transakciona analiza – osnovni sertifikat (Transactional Analysis Certificate – Basic Level)
Ovo je osnovni sertifikat koji se dobija nakon završavanja uvodnog kursa iz transakcione analize – TA 101.

Praktičar transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)
Ovim sertifikatom se potvrđuje da je osoba primenila transakcionu analizu u svom ličnom rastu i razvoju i da je osposobljena da preduzme rad sa ljudima.

Transakcioni analitičar – savetnik (Transactional Analyst – Counselor)
Posle tri godine treninga i ispunjenja dodatnih uslova, postaje se transakcioni analitičar. Time se potvđuje da je osoba kompetentna da primenjuje transakcionu analizu u radu sa ljudima u psihosocijalnom kontekstu. Ovo nije sertifikat koji omogućuje samostalnu psihoterapijsku praksu. Ovo je prvi profesionalni sertifikat koji omogućuje osobi da sebe zove transakcionim analitičarem, a svoju praksu transakcionom analizom.

Transakcioni analitičar – psihoterapeut (Transactional Analyst – Psychotherapist)
Posle ukupno pet godina treninga i ispunjenja ostalih uslova, osoba postaje psihoterapeut.

Pored ovih osnovnih sertifikata postoje još dve vrste:

Sertifikat u organizacijskoj transakcionoj analizi (Certificate in Organisational Transactional Analysis)
Nakon završenog osnovnog treninga (TA 101) osoba je završila specijalizovani trening u primeni transakcone analize u organizacijama i korporacijama.

Transakcioni analitičar – teoretičar (Transactional Analyst – Theorist)
Ovo je sertifikat rezervisan za one koje zanima transakciona analiza kao teorija, koji nisu zainteresovani za direktan rad sa ljudima, a dobija se nakon tri godine edukacije.

Uslovi za sticanje sertifikata

Transakciona analiza – osnovni sertifikat (Transactional Analysis Certificate – Basic Level)

• Uspešno završen uvodni kurs iz transakcione analize – TA 101 u trajanju od 60 sati.

Praktičar transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)

• Posedovanje osnovnog sertifiakta.
• Napredna edukacija u trajanju od 60 sati.
• Lični rad (rad na sebi) u ukupnom trajanju od 30 sati, od čega 10 sati mora biti grupno, a 10 sati mora biti individualno.
• Urađen TA autoportet: primena TA koncepata na sebe kao rezultat samoanalize i didaktičke analize. Pismeni rad od 10-30 stanica.
• Predstavljanje TA autoportreta na svojoj edukativnog grupi.

Transakcioni analitičar – savetnik (Transactional Analyst – Counselor)

• Posedovanje sertifikata TA praktičara.
• Ukupno 360 sati teorijskog treninga. Zavšavanjem treće godine treninga u trajanju od 60 sati, stiče se ukupno 180 sati teorije kroz direktni trening. Ostalih 180 sati može kroz iščitavanje literature.
• Lični rad 20 sati, individualno ili grupno. Ukupno 50 sati.
• Rad sa klijentima uz primenu transakcione analize: 150 sati.
• Supervizije 50 sati.
• Dva seminarska rada.
• Prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad.
• Potpisana izjava da prihvata kodeks transakcionih analitičara.

Transakcioni analitičar – psihoterapeut (Transactional Analyst – Psychotherapist)

• Posedovanje sertifikata transakcionog analitičara – savetnika.
• Ukupni trening u trajanju od pet godina koji obuhvata 650 sati teorije (360 sati mora biti u obliku direktnog treninga, ostalo može kroz iščitavanje literature).
• Lični rad, individualni i grupni, u ukupnom trajanju od 250 sati, od čega 50 sati mora biti individualno.
• Rad sa klijentima od kojih većina ima neku dijagnozu mentalnog poremećaja u ukupnom trajanju od najmanje 450 sati.
• Supervizije u ukupnom trajanju od 150 sati. 50 sati se prenosi sa prethodnog nivoa, a ostalih 100 sati mora biti sa najmanje deset različitih klijenata i sa najmanje pet različitih dijagnoza.
• Četiri seminarska rada.
• Prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad.

Pored ovih osnovnih sertifikata postoje još dve vrste:

Diploma u organizacijskoj transakcionoj analizir (Diploma in Organisational Transactional Analysis)

• Posedovanje osnovnog sertifikata (TA 101)
• Završen korporativni TA trening u ukupnom trajanju od 120 sati (180 ukupno).
• 40 sati supervizija.
• do 30 sati lične analze i didaktičke analize, individualne i grupne. (Sati će za svakog kandidata biti definisani u dogovoru sa mentorom, do najviše 30 sati.)
• položen završni ispit, pred komisijom.
• Potpisana izjava da prihvata kodeks transakcionih analitičara.

Transakcioni analitičar – teoretičar (Transactional Analyst – Theorist)

• Posedovanje sertifikata TA praktičara.
• Ukupno 360 sati teorijskog treninga. Zavšavanjem treće godine treninga u trajanju od 60 sati, stiče se ukupno 180 sati teorije kroz direktni trening. Ostalih 180 sati može kroz iščitavanje literature.
• Lični rad 20 sati, individualno ili grupno. Ukupno 50 sati.
• Tri seminarska rada.
• Prezentiran i prihvaćen završni pismeni rad.
• Potpisana izjava da prihvata kodeks transakcionih analitičara.

Grendperenting (grandparenting)

Grendperenting je proces dodeljivanja sertifikata kolegama koje su zaslužne za razvoje transakcione analize u Srbiji i koji su najmanje tri godine proveli u edukaciji iz transakcionea analize.
Koleginice i kolege koje su do sada bili uključeni u edukaciju iz transakcione analize u okviru TA Centra -- asocijacije transakcionih analitičara Srbije (kao i kod drugih zvaničnih učitelja transakcione analize) mogu aplicirati kod Komisije za sertifikaciju TA centra za određene sertifikate iako ne ispunjavaju sve na ovaj način propisane uslove. Kandidati će navesti za koji nivo sertifikata apliciraju, a komisija će im odgovoriti da li je to odobreno ili je odobren neki niži nivo sertifikata, odnosno koje još uslove moraju ispuniti da bi dobili odgovarajući sertifikat.
Grendperenting proces je započet decembra 2008., a predviđeno je da se okonča za tri godine, decembra 2011. godine, nakon čega više neće biti moguće dobiti sertifikate na ovaj način.
U aplikaciji za grendperenting je potrebno priložiti:

 • CV kandidata
 • Dnevnik TA treninga iz koga je vidljivo kada je edukacija započeta, kod kog trenera, koliko je trajala i kada je prestala (u broju sati)
 • navesti broj teorijskih sati (predavanja)
 • navesti broj sati supervizija
 • navesti broj sati ličnih radova
 • navesti publikovan ili izložen rad
 • navesti publikaciju, knjigu u kojoj je kandidat autor ili koautor (ako postoji)
 • navesti doprinos kandidata razvoju TA (ako se odnosi na datog kandidata)
 • ukoliko TA trener nije bio neko iz TA Centra, pripremite potvrdu o treningu koju će Komisija možda tražiti.


Aplikacije za grandeprenting sertifikate treba slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

New Education and Certification Model in Transactional Analysis (M.E.S.T.A)
for correct English translation of this text click one line down on Opširnije:

(M.E.S.T.A) New Education and Certification Model in Transactional Analysis

Preamble

Considering the shortcomings of the existing Transactional Analysis certification system regulated by the responsible bodies of the International Transactional Analysis Association (ITAA) and the European Association of Transactional Analysis (EATA), which in Serbia lead to ratio between the number of candidates to reach international certificate status called Certified Transactional Analysts (CTA) and number of candidates that have started advanced education in TA to be less than one percent, there occurred a need to develop an additional education and certification model in Transactional Analysis, which shall be elaborated further on.
The new education and certification model in Transactional Analysis (in further text referred to as MESTA) has been developed as an additional education system, which does not tend to replace the established international system. One should understand MESTA as supplement to the international system. Therefore, all MESTA trainers and supervisors are at the same time accredited by the international TA education and certification model. It means that training and supervision hours with those trainers and supervisors are valid in both models, the traditional and the new one, leaving to the trainee to decide in which model she/he shall acquire certification or to choose both models and acquire two types of certificates.
Although at international level it has been observed that the existing traditional system has numerous shortcoming at different levels (CTA, supervisors, trainers, etc.), which has lead to discussion regarding revision and modification of this model, there does not exist an agreement that MESTA represents an alternative to this system. Therefore, all candidates that are acquiring MESTA certification need to know in advance that it is not an internationally accepted certification system at TA and that it could be challenged by others TA associations with traditional education and certification system.

Types of Certificates

The education structure is such that gradually leads to successive acquiring of four basic certificates:

Transactional Analysis Certificate – Basic Level
This is the basic certificate acquired after completion of introductory transactional analysis course – TA 101.

Transactional Analysis Practitioner
This certificate verifies that the person has applied transactional analysis in her/his personal growth and development and that s/he is enabled to undertake work with people.

Transactional Analyst – Counselor
After three years of education and fulfillment of additional conditions, one can become a transactional analyst. It verifies that the person is competent to apply transactional analysis in work with other persons in psycho-social context. This is not a certificate that enables independent psychotherapy practice. This represents the first professional certificate that allows the persons to call her/himself a transactional analyst and her/his practice a transactional analysis.


Transactional Analyst – Psychotherapist
After total of five years of education and fulfilment of the rest of the conditions, a person becomes a psychotherapist.

Apart from these certificates, there exist another two types:

Certificate in Organizational Transactional Analysis
After completed basic training (TA 101) the person has completed a specialized training regarding application of transactional analysis in organizations and corporations.

Transactional Analyst – Theorist
This certificate is reserved for the ones interested in transactional analysis as a theory and not interested in direct work with people and it can be gained after three years of education.

Requirements for different certificates

 

Transactional Analysis Certificate – Basic Level
• Successful completion of introductory transactional analysis course – TA 101 in duration of 60 hours.

Transactional Analysis Practitioner
• Basic level certificate as a prerequisite;
• Advanced education in duration of 60 hours;
• Personal self-development work in total duration of 30 hours, out of which 10 hours need to be spent at group work and 10 hours at individual session;
• Completed TA self-portrait: application of TA concepts on oneself as a result of self-analysis and didactic analysis. Written work, 10-30 pages;
• Presenting TA self-portrait at one’s educational group.

Transactional Analyst – Counselor
• Basic level certificate as a prerequisite;
• Total 360 hours of theoretical education. By completing three years of education in duration of 60 ours one can gain total of 180 hours of theory through direct education. The rest 180 hours could be gained by reading literature;
• Personal self-development work, individually or in a group. Total of 50 hours;
• Work with clients and application of transactional analysis: 150 hours;
• 50 hours of supervision by a supervisor;
• Two essays;
• Presented and approved final written work;
• Signed statement of acceptance of Transactional Analysts Code.

Transactional Analyst – Psychotherapist
• Acquired certificate of Transactional Analyst – Counselor;
• Total education in duration of five years encompassing 650 hours of theory (360 hours need to be in form of direct education, while the rest through literature reading);
• Personal self-development work, individual and in a group, in total duration of 250 hours, out of which 50 hours need to be spent in individual sessions;
• Work with clients, majority of whom has some type of mental disorder diagnosis in total of 450 hours of work;
• Supervision in total duration of 150 hours. 50 hours are transferred from the previous level and the rest 100 hours have to be spent with at least ten different clients with at least five different diagnoses;
• Four essays;
• Presented and approved final written work.

Apart from these certificates, there exist another two types:

Diploma in Organisational Transactional Analysis
• Basic level certificate (TA 101) as a prerequisite;
• Completed corporate TA education in total duration of 120 hours (180 in total);
• 40 hours of supervision by a supervisor;
• 30 hours of personal self-analysis and didactical analysis at individual sessions and within a group. (Hours of each candidate shall be defined in an agreement with the supervisor, up to 30 hours);
• Completed final examination afore the commission;
• Signed statement that s/he accepts the Transactional Analyst Code.

Transactional Analyst – Theorist
• Acquired certificate of Transactional Analysis Practitioner;
• Total 360 hours of theoretical education. By completing three years of education in duration of 60 hours one can gain total of 180 hours of theory through direct education. The rest 180 hours could be gained by reading literature;
• Personal self-development work of 20 hours, individually or in a group. Total of 50 hours;
• Three essays;
• Presented and approved final written work;
• Signed statement of acceptance of Transactional Analysts Code.

Grandparenting

Grandparenting is a process of giving certificates to colleagues that have contributed to the development of transactional analysis in Serbia and that have obtained at least three years of transactional analysis education.
The colleagues that have been involved so far in transactional analysis education and within the frameworks of the TA Centre – Serbian Association of Transactional Analysts (as well as other official educators of transactional analysis) can apply for certain certificates with the TA Centar's Certification Committee, even if they do not fulfill all of the specified conditions. The candidates shall point out to which level of certification they are applying for and the Committee shall provide an answer whether it has been approved or weather some lower level of certification has been approved. The Committee shall also point out to the prerequisites that need to be fulfilled for the desired certificate level.
Grandaparenting process has begun in December 2008 and it has been planned for it to be completed after three years, in December 2011. After its completion the possibility to receive certificates through the grandparenting process shall no longer exist.
At the grandparenting application one needs to submit:

 • Candidate’s Curriculum Vitae (CV);
 • TA education diary where one can note the beginning of the education, the name of educator, its duration and the date of its termination (in number of hours);
 • Note the number of theoretical hours (lectures);
 • Note the number of hours spent under supervision;
 • Note the number of hours spent in personal work;
 • Note published or presented work;
 • Note publications, books where the candidate is an author or co-author (if there are such);
 • Note candidate’s contribution to TA development (if it relates to the given candidate);
 • If the TA trainer is not coming from the TA Centre, the candidate should submit training credential, which the Committee may acquire.

Grandparenting application should be sent to Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslednji put izmenjenoutorak, 31 jul 2012 10:13
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

 1. Najnovije vesti
 2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account