Edukacija za transakcionog psihoterapeuta

Edukacija i sertifikacija u transakcionoj analizi

               

Zoran Milivojević

   

Postoji izvesna tendencija kod transakcionih analitičara da osećaju ponos što je proces edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi veoma diferenciran, razrađen i kompleksan. U tom smislu se edukativni proces u TA po svojoj kompleksnosti prevazišao psihoanalizu i smatra se jednim od najviše razrađenih. Ovakav stav implicira netačnu pretpostavku da ovakav sistem edukacije može garantovati kvalitet onih terapeuta koji su kroz njega prošli. Tako je, na primer, pre nekoliko godinau Velikoj Britaniji jedan transakcioni analitičar osuđen za pedofiliju.

Jedan od razloga za veliku kompleksnost edukativnog procesa u TA je i to što se transakcona analiza kao psihološka teorija razvila u četiri ponekad veoma različita pravca primene (psihoterapija, savetovanje, obrazovanje i organizacijska primena). Ova četiri osnovna pravca su u edukaciji zastupljeni kao četiri osnovne specijalizacije od kojih svaka ima svoj sistem sertifikacije. Zbog toga ćemo mi ovde govoriti samo o transakciono-analitičkoj psihoterapiji (TAP).

Jedna od osnovnih tehnika rada u transakcionoj analizi je ugovor. Tako na primer ugovor između terapeuta i klijenta jasno definiše i operacionalizuje ciljeve rada, ali i definiše druge aspekte odnosa. Nije u pitanju samo praktično sredstvo, već i etičko sredstvo jer se na taj način poručuje klijentu da je on odgovorno i odraslo ljudsko biće koje samo upravlja svojom sudbinom. Zbog toga je veoma važno da klijentu bude sve jasno kao i da se za sve dobije njegov eksplicitni pristanak. U tom smislu je ugovor i osnovno sredstvo koji tokom edukacije definiše trilateralni odnos između učenika, njegovog učitelja i supervizora i profesionalnog udruženja sa treće strane. Insistiranje na ugovoru i jasnim procedurama dovelo je do razvoja velikog niza jasno definisanih i razrađenih procedura koje uobličavaju sertifikaciju unutar TA. Iako su unutar organizacja za transakcionu analizu mnogi ponosni na tako diferenciran model treninga i sertifikacije, on je, bar po našem mišljenju, istovremeno i veliki nedostatak ove škole jer ceo model deluje odbojno na buduće psihoterapeute. Posebno ako se posmatra u svetlu konkurencije s drugim modelima i modalitetima psihoterapijske edukacije i sertifikacije.


Međunarodni format edukacije i sertifikacije


Edukacija u transakcionoj analizi je zasnovana na pojedincima koji imaju status zvaničnih međunarodno priznatih edukatora i/ili supervizora, a koji u svojim lokalnim sredinama okupljaju učenike oko sebe. Međunarodno priznati edukatori i supervizori imaju engleski naziv Teaching and Supervising Transactional Analyst (TSTA), Teaching Transactional Analyst (TTA), Suprervising Transactional Analyst (STA), Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyist (PTSTA), Provisional Teaching Transactional Analyst (PTTA) i Provisional Suprvising Transactional Analyst (PSTA), i to u sva četiri područja primene. Istovremeno, na međunarodnom nivou, postoji jasna i čvrsta struktura koja daje akreditaciju, kredibilitet i autoritet tim pojedincima. U pitanju je Međunarodna asocijacija za transakcionu analizu (International Transactional Analysis Association ili skraćeno I.T.A.A. www.ITAA-net.org ). na regionalnom, evropskom nivou, to je Evropska asocijacija za transakcionu analizu (European Association for Transactional Analysis ili skraćeno E.A.T.A. www.euronews.org ). Dugi niz godina se edukacija iz transakcione analize odvijala kroz dejstvo ova tri faktora: globalnog, regionalnog i lokalnog.
Zahvaljući tome što je ITAA nastala 1965 godine, još tokom života Erika Berna, osnivača transakcione analize (umro 1970), autoritet osnivača je svakako doprineo da u samom početku razvoja transakcone analize sistem edukacije i sertifikacije bude postavljen jedinstveno i globalno. Međutim, tokom poslednjih petnaestak godina i tu postoji izvesni stepen dezintegracije tako da su regionalna udruženja definisala svoje interese i u većoj ili manjoj meri preuzela sistem sertifikacije. Tako je jedno udruženje formirano u latinskoj Americi (ALAT), jedno u Evropi (EATA) i jedno u zapadnopacifičkoj oblasti (WPATA). Uprkos svega princip internacionalnosti je zadržan jer ova udruženja u principu međusobno priznaju trening i sertifikate.

Na lokalnom nivou učitelji okupljaju učenike u edukativne grupe, a kada broj zainteresovanih dovoljno poraste, uobičajeno je da se formira lokalnu udruženje. Iako u nekim državama postoji samo jedno nacionalno udruženje, u mnogim zemljama ima i po nekoliko ovakvih udruženja. Takođe je uobičajeno da više učitelja formira institut ili centar za trening i superviziju koji pokriva određeno područje. U poslednjih desetak godina postoji čitav niz univerziteta (pogotovu u Engleskoj) koji u okviru postdiplomskih studija nude mogućnost da se postane „magistar nauka u oblasti transakcione analize” i da se istovremeno pripremio za pristup sertifikacionom ispitu pri međunarodnom ili regionalnom udruženju.


Od pripravnika do učitelja


Edukacija za transakcionog analitičara ima dva asimetrična nivoa. Prvi ili osnovni nivo i drugi ili napredni nivo koji vodi ka sertifikaciji za transakcionog analitičara.

Osnovna edukacija. Ulazna vrata u edukaciju iz transakcione analize je pohađanje početnog nivoa edukacije koji se naziva TA 101 trening. Tokom ovog kursa stiče se uvid u osnovnu teoriju transakcione analize. U pitanju su osnovni koncepti kao što je referentni okvir, ego stanja, stroukovi i diskaunti, igre, životni skript, simbioza i slično. Edukacija na ovom nivou traje od minimalno dva dana (u formatu starter) pa do desetak dana (u formatu introductory). Veoma je važno da voditelj kursa bude ovlašćeni TA edukator.

Napredna edukacija. Upravo zbog toga što je primena transakcione analize tako široka (četiri područja), uvodni kurs je praktično otvoren za različite profile, pa čak i za laike koji ga shvataju kao jednu malu životnu školu. Zbog toga pravo struktuiranje edukacijskih grupa počinje na naprednom kursu. Iako postoje izvesna preklapanja s obzirom na područje primene transakcione analize u kojem se osoba edukuje, ipak je dobro da su grupe specijalizovane. S obzirom na srodnost u vrsti primene, logično je da su edukativne grupe u psihoterapijskoj primeni udružene, naročito tokom početne i srednje faze edukacije, s grupama za savetodavnu primenu transakcione analize. Pored savladavanja teorije, napredna edukacija je posvećena razvijanju različitih perceptivnih veština sve do akcionih veština u psihoterapijskoj primeni transakcione analize. Insistiranje na veštinama je jedan od razloga zbog kojih se edukacija uglavnom naziva treningom. Napredni trening podrazumeva i konkretan psihoterapijski rad s ljudima, ali pod redovnom supervizijom. Jedan od uslova je i sticanje različitog praktičnog i ličnog iskustva u psihoterapijskom radu. Pored toga transakcioni analitičar u treningu je dužan da se uključi i u individualni ili grupni rad na sebi (skript analiza). Kada je kandidat ispunio potrebne uslove, dostigao prihvatljivi stepen ličnog postignuća, i dovoljan kvalitet rada s klijentima, on pristupa polaganju ispita za sertifikovanog transakcionog analitičara.

Ispit za sertifikovanog transakcionog analitičara. Sam ispit se sastoji iz dva dela koji su vremenski udaljeni. Prvo se polaže pismeni ispit, nakon čijeg uspešnog polaganja sledi usmeni ispit. Pismeni ispit je u stvari prikaz slučaja koji se piše prema zadatom obrascu. Cilj ovog prikaza slučaja nije samo da kandidat obradi određenog pacijenta na osnovu principa transakcione analize, već i da demonstrira poznavanje teorije, kao i da na konkretnom slučaju prikaže kako je uspeo da spoji svoje teorijsko znanje sa intervencijama i tehnikama koje primenjuje u radu s datim klijentom. Deo ovog rada je i jedna vrsta profesionalnog autoportreta. Obim rada je definisan brojem karaktera. Rad se prevodi na engleski jezik i šalje jednom od ispitnih koordinatora. Veoma je važno istaći da je rad anoniman, tako da ocenjivač ne zna ime i prezime osobe koja ga je pisala. Zbog toga se rad ne šalje direktno ocenjivaču, već kordinator za pismene ispite koji ga dalje šalje nekom od ocenjivača. Ukoliko je rad pozitivno ocenjen, kandidat se obaveštava o tome. Međutim ukoliko je rad negativno ocenjen, šalje se drugom ocenjivaču i tek ako ga i taj negativno oceni, rad se definitivno odbija. Takav kandidat tada ili popravlja svoj rad ili piše novi i šalje ga nakon izvesnog vremenskog perioda. Ako je rad pozitivno ocenjen kandidat ima pravo da izađe na usmeni ispit koji je obično tri meseca nakon saopštavanja pozitivne ocene o pismenom radu.
Usmeni ispit za transakcionog analitičara je međunarodni ispit pred komisijom od četiri člana koji moraju biti najmanje u rangu sertifikovanog transakcionog analitičara. Drugim rečima potrebno je imati više transakcionih analitičara na okupu da bi došlo do usmenog ispita. Zbog toga se ispiti tradicionalno održavaju uoči godišnjih kongresa ili drugih skupova na kojima se okuplja veći broj transakcionih analitičara. Povremeno se održavaju i skupovi čiji je isključivi cilj polaganje ispita. Na samom usmenom ispitu kandidat donosi svoj pozitivno ocenjeni pismeni rad koji služi kao okosnica za profesionalnu diskusiju i propitivanje. Pored toga na ispit se donose i tri trake na kojima su petominutni segmenti u kojima članovi komisije mogu videti kako kandidat radi. Nakon procene kandidata kroz razgovor i diskusiju što traje od sat i po do tri sata, komisija ocenjuje kandidata. Ukoliko je ocena pozitivna, kandidat postaje sertifikovani transakcioni analitičar.

TA učitelji. Godinu dana nakon polaganja ispita za sertifikovanog transakcionog analitičara, osoba se može prijaviti za neki od učiteljskih nivoa. Postoje tri nivoa TA učitelja. Prvi nivo je TA instruktor, odnosno učitelj koji ima pravo da drži samo početni ili osnovni nivo treninga (TA 101). Drugi nivo je privremeni TA učitelj, a treći, najviši nivo je stalni TA učitelj. Privremeni ili vanredni TA učitelj mora imati stalnog TA učitelja za mentora i supervizora, a tako se zove jer njegov status traje sedam godina. On može trenirati osobe na osnovnom i naprednom nivou. Da bi osoba postala privremeni učitelj ona mora dobiti potpise saglasnosti od dva stalna učitelja i mora pohađati jednu vrstu specijalnog treninga koji traje nekoliko dana, a koji organizuje međunarodno ili regionalno udruženje (Training Endorsement Workshop). Kada se osoba odluči da iz statusa privremenog pređe u status stalnog učitelja potrebno je da pristupi završnom ispitu na kojem njegov ili njen rad ocenjuje međunarodna komisija pred kojom drži predavanja kako bi demonstrirao svoju tehniku podučavanja. Da bi privremeni učitelj mogao da pristupi ovom završnom ispitu, on ili ona mora imati najmanje dva kandidata koji su pod njegovim mentorstvom postali sertifikovani transakcioni analitičari. Kao što čitalac vidi ovaj proces je veoma kompleksan i dug, a autor ovih redova je prvi stalni TA učitelj u onom delu sveta koji se naziva istočna Evropa.

TA supervizori. Kako nekim ljudima odgovara da budu samo učitelji i treneri, tako nekima odgovara da budu samo supervizori. Naravno moguće je da osoba istovremeno bude i učitelj i supervizor. Postoje dve vrste zvaničnih TA supervizora, a to su privremeni i stalni (analogno učiteljima). Princip dolaska do ovih zvanja je identičan kao kod TA učitelja, s tom razlikom što se ovde radi o teoriji supervizije i o supervizorskim veštinama. Dok vanredni supervizori superviziraju buduće terapeute, stalni supervizori mogu da rade i superviziju supervizije (supervizija rada privremenih supervizora).

Uslovi za postajanje sertifikovanim transakcionim analitičarem u psihoterapiji


Osnovno načelo profesionalnih i etičkih standarda je da samo sertifikovana osoba može sebe da zove sertifikovanim transakcionim analitičarem. Minimalni uslovi za izlazak na ispit i sticanje zvanja sertifikovani transakcioni analitičar su: 250 sati naprednog treninga; 75 sati TA supervizije (od toga 40 sati mora biti kod mentora); 500 sati u primeni TA u radu sa pacijentima/klijentima tokom minimum 18 meseci; i izvestan broj sati rada na sebi ili skript analize. Ovo poslednje zavisi od mentora, a u Evropi je tendencija da se ovim obuhvati oko 250 sati rada na sebi u različitim terapijskim okvirima (grupno, individualno, partnerski, itd.).


Problemi treninga u našoj zemlji


Iako se u našoj zemlji odvija zvanična edukacija iz transakcione analize već više od dvadeset pet godina, svega je dvadesetak osoba steklo sertifikate. U velikoj je disproporciji veliki broj ljudi koji završava početni trening (procena je da je u tom periodu obuhvaćeno oko 2.500 ljudi) i broja ljudi koji izlaze kao sertifikovani transakcioni analitičari. Prema tome ispada da svaki stodvadeset i peti polaznik bude sertifikovan. Iako se jedan deo ovih rezultata može objasniti širim društveno istorijskim kontekstom u protekloj deceniji, ipak ovakav rezultat ukazuje na različite slabosti samog treninga. Da ova stagnacija nije samo u našoj zemlji ukazuje i to što je ovaj proces prisutan u celom svetu i to na različitim nivoima treninga. Tako je, na primer, u poslednje vreme prisutna inicijativa da se redefiniše status privremenog učitelja i supervizora i da postane stalan u smislu uspostavljanja novog ranga "stalnog privremenog" učitelja. Razlog za ovakvu inicijativu je što postoji veliki broj privremenih učitelja koji se nisu usudili da i posle četrnaest godina koliko im je trajao status privremenog učitelja izađu na završni ispit.

Nacionalno udruženje za transakcionu analizu se zove TA Centar – asocijacija transakcionih analitičara Srbije i ono trenutno ima pet međunarodno priznatih edukatora i supervizora (jednog stalnog učitelja i supervizora, jednog privremenog učitelja i supervizora i tri instruktora). Trenutno se edukativni programi odvijaju u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Vršcu i Somboru. TA Centar nije povezan s evropskom TA organizacijom, već sa međunarodnom (ITAA). Detaljnije informacije o treningu kao i linkovi za druge sajtove se mogu dobiti na internet adresi www.TACentar.net .


U poslednje vreme teče intezivna diskusija oko kritike postojećeg treninga i njegove neprilagođenosti našim uslovima. Predlažu se različite modifikacije treninga.
Jedno od rešenja za našu zemlju je da se definiše novi transakcioni modalitet, transakciono-analitička psihoterapija i transakciono-analitičko savetovanje. Odnos između ovog modaliteta i transakcione analize bi bio kao između psihoanalitičke psihoterapije i same psihoanalize. Sistem treninga bi bio dvostepen: u prvoj fazi od dve godine edukacije bi se sticao naziv transakciono-analitičkog savetnika. Ko bi želeo i imao uslove za dalju edukaciju bi se uključio u naredne dve godine treninga nakon čega bi sticao naziv transakciono-analitičkog psihoterapeuta. Ovaj model predviđa da se ovakvi sertifikati mogu počasno dodeliti i zaslužnim pojedincima koji su prošli izvesnu TA edukaciju, ali koji nikada nisu bili sertifikovani i koji nisu zainteresovani za zvaničnu sertifikaciju.


Međunarodni sistem edukacije i sertifikacije u transakcionoj analizi je povezan sa Međunarodnom asocijacijom za transakcionu analizu (International Transactional Analysis Association ili I.T.A.A.) i jednim nezavisnim telom koje se naziva Savet transakcionih analitičara za trening i sertifikaciju (Training and Certification Council of Transactional Analysts ili T.C.C.). Važno je istaći da su ove organizacije počele da deluju još za života Erika Berna, osnivača transakcione analize. To je imalo veoma veliki uticaj na postavljanje standrarda za edukaciju u transakcionoj analizi u globalnim razmerama. Jedan sistem treninga i sertifikacije je važio za čitav svet.

Edukacija u transakconoj analizi je povezana sa postojanjem zvaničnih edukatora. Upravo su ti edukatori, kao ovlašćeni pojedinci, a u poslednjoj deceniji i kao udruženi u edukativne centre i institute, agens širenja transakcone analize u različitim zemljama. Princip edukacije i treninga je sledeći: ovlašćeni učitelj okuplja oko sebe jednu grupu zainteresovanih koje edukuje, trenira i supervizira, na osnovu međunarodnih standrarda i priprema ih za međunarodni ispit iz transakcione analize. Osoba koja ispuni propisane uslove (broj sati naprednog treninga, iskustva u primeni transakcone analize, supervizija i slično) i koja zadovolji u smislu ličnog postignuća i dovoljnog kvaliteta u radu s klijentima, izlazi na međunarodni ispit i ako ga položi dobija status sertifikovanog transakcionog analitičara.


TRANSACTIONAL ANALYSIS PSYCHOTHERAPIST EDUCATION 

For correct translation of this article in English click on Opširnije one line down.

Transactional analysis education and certification
Zoran Milivojević
 

There exists a certain tendency among transactional analysts to take pride in the process of transactional analysis education and certification being very differentiated, developed and complex. In that sense the TA education process surpass psychoanalysis in its complexity and is considered as one of the most developed. This viewpoint implies to an incorrect assumption that such education system can guarantee quality of therapists that have completed it. For example, few years ago one transactional analyst in Great Britain has been convicted of pedophilia.
 
One of the reasons for TA education process’ great complexity is that transactional analysis as psychological theory has developed in four, sometimes very different branches (psychotherapy, counseling, education and organizational practice). These four basic branches have been present in education as four basic specializations, each with its own certification system. Here we shall discuss solely about Transactional Analysis Psychotherapy (TAP). 

One of the basic work techniques in transactional analysis is the contract. For example, a contract between therapist and client clearly defines and makes work goals operational; however it also defines other aspects of the relationship. It does not represents only a matter of practical mean, however it is also an ethical mean since the client receives the message that s/he is a responsible adult human being controlling her/his destiny. Therefore it is very important to make everything clear to the client and to receive the client’s explicit consent in all aspects. In that sense, the contract is the basic mean that defines the trilateral relationship between the student, her/his educator and supervisor and the professional association during the education. Insisting to have a contract and clear procedures led to the development of numerous clearly defined and developed procedures that shape certification within TA. Although the practitioners within the transactional analysis organization are quite proud of such defined education and certification model, according to our opinion, at the same it represents huge disadvantage of this school. Namely, the entire model appears rather repelling to future psychotherapists, especially concerning the concurrent models and modes of psychotherapeutic education and certification

Format of international education and certification
 

The transactional analysis education is based on individuals that hold status of official, internationally accepted educators and/or supervisors, which gather students in their local environments. The internationally recognized educators and supervisors have the following titles on English language in all fours areas of TA practice: Teaching and Supervising Transactional Analyst (TSTA), Teaching Transactional Analyst (TTA), Supervising Transactional Analyst (STA), Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst (PTSTA), Provisional Teaching Transactional Analyst (PTTA) and Provisional Supervising Transactional Analyst (PSTA). Simultaneously, at international level, there exists a clear and solid structure which provides accreditation, credibility and authority for those individuals. That structure is the International Transactional Analysis Association (ITAA) www.ITAA-net.org; at regional, European level, it is the European Association of Transactional Analysis (EATA) www.euronews.org. Throughout the years, transactional analysis education has been developing under the influence of the following three factors: global, regional and local.  

Thanks to the fact that ITAA was formed in 1965, prior to the death of Erik Bern (in 1970), the founder of transactional analysis, the authority of its founder also contributed at the very beginning of the transactional analysis system of education and certification for it to be established and unified at global level. However, during the last fifteen years there exists a certain level of disintegration, with the regional associations defining their interests and in smaller or larger degree taking over the certification system. An association has been formed in Latin America (ALAT), one in Europe (EATA) and one in the West-Pacific area (WPATA). Despite all, the principle of internationality has been kept, since all of these associations, within its basis mutually accept the education and certificates.    

At local level, the educators gather students in educational groups and when the number of interested candidates increases sufficiently, they usually form a local association. Even though in some states there exists only one national association, in many countries there exist several such associations. Also, it is a practice for more educators to form an institute or training and supervision centre that covers certain area. In the last decade number of universities has been formed (especially in England) that offer as part of post-graduate studies an opportunity to acquire ‘Master in Transactional Analysis’ and at the same time to prepare for passing a certification examination with international or regional association.

From an Apprentice to an Educator

Transactional analyst education composes of two asymmetric levels; first or basic level and second or advanced level that leads to acquiring transactional analyst certificate.

Basic Education. The entry door in transactional analysis education is completing an introductory course called TA 101. During this course one receives an insight in basic transactional analysis theory. It covers the basic concepts such as frame of reference, ego states, strokes and discounts, games, life script, symbiosis, etc. Education at this level lasts minimum two days (starter format) up to ten days (introductory format). It is very important for the course leader to be a certified TA educator.

Advanced education. Due to the fact that transactional analysis’s application is so widespread (four areas), the introductory course is practically open for different profiles, including beginners, which understand it as a ‘mini’ school of life. Thus, the correct structuring of educational groups begins at the advanced course. Even if there exists certain overlapping, taking in consideration transactional analysis’s application areas in which person is being educated, it is of great importance for the groups to be specialized. Considering the relatedness and type of application, it is logical for the psychiatry practice educational groups to be joint with the transactional analysis counseling groups, during the initial and secondary education phase. Apart from grasping theory, the advanced education is dedicated to development of different perception skills, up to action skills in transactional analysis psychotherapy application. Insisting on development of skills is one of the reasons due to which the education is generally referred to as training. The advanced training requires a concrete psychotherapeutic work with people, however under regular supervision. One of the conditions is acquiring variety of practical and personal experience in psychotherapeutic work. In addition, the transactional analyst in training is required to include individual or group work for self-development (script analysis). When the candidate fulfills all necessary conditions, achieves acceptable level of personal accomplishment and satisfactory level of quality work with client, s/he proceeds to taking a Certified Transactional Analyst examination.

Examination for Certified Transactional Analyst. The examination is composed of two parts within different time frames. Firstly, one takes written examination and after its successful completion, an oral examination follows. The written examination is a case-study written in a given form. The goal of this case-study serves for the candidate to asses a certain patient based on transactional analysis principle, however, what is most important, is for the candidate to demonstrate her/his knowledge of theory as well as connection between theoretical knowledge and interventions and techniques while working with a given client. Part of this work is one type of professional self-portrait. The scope of work is defined by number of characters. The work is translated on English language and it is submitted to one of the examination coordinators. It is very important to emphasize that the work is anonymous; therefore, the evaluator does not know the name and surname of the candidate. Thus, the work is not submitted directly to the evaluator, however to the written examinations coordinator, which forwards the work to an evaluator. If the work receives a positive mark, the candidate shall be informed. However, if the work receives a negative mark, it is sent to another evaluator; if the second evaluator also gives a negative mark, than the work is definitely rejected. Such candidate either corrects her/his work or writes another one and submits it after certain time period. If the work receives a positive mark, the candidate has the right to take an oral examination, usually after time period of three months after receiving the written work notification.  
The transactional analyst oral examination is an international examination by a four-member committee, with minimal status of Certified Transactional Analyst. In other words, it is needed to have number of transactional analysts gathered in order to have an oral examination. Therefore, the oral examinations traditionally take place prior annual congresses or other gatherings that congregate larger number of transactional analysts. Occasionally, gatherings take place solely for the purposes of oral examination. At the oral examination, the candidate brings her/his positively evaluated written work, which serves as a draft for professional discussion and examination. In addition, the candidate brings three tape recordings with five minutes of recorded work with a client in order for the committee members to see the candidate’s work. After candidate’s evaluation in duration between an hour and a half and three hours, the committee evaluates the candidate. If the mark is positive, the candidate becomes a Certified Transactional Analyst (CTA).

TA trainers. After one year of becoming Certified Transactional Analyst, the person can apply for some of the trainer levels.  There exist three TA trainer levels. The first one is TA instructor i.e. trainer that has the right to teach basic education only (TA 101). The second level is provisional TA trainer and the third and higher level is permanent TA trainer. The provisional or interim TA trainer needs to have a permanent TA trainer as a supervisor, and s/he receives provisional status because of its duration of seven years. S/he can educate persons at basic and advanced level. In order for a person to become a provisional trainer s/he needs to receive a written consent of two permanent trainers and s/he needs to choose one type of special training in duration of few days organized by international or regional association (Training Endorsement Workshop). When the persons chooses to transfer from a status of provisional to a status of permanent trainer, s/he needs to take a final examination; s/he presents her/his work before an international committee in order to demonstrate her/his teaching skills and the committee than evaluates her/his work. In order for a provisional trainer to take a final examination, s/he needs to have at least two candidates under her/his supervision that have become certifies transactional analysts. The reader shall find this process very complex and lengthy and the author of this text is the first permanent TA trainer in this part of the world called Eastern Europe.
 
TA supervisors. Some people prefer to be educators and trainers, while others prefer to be supervisors only. Certainly, it is possible for a person to be a trainer and supervisor at the same time. There exist two types of official titles for TA supervisors, and those are provisional and permanent (same applies to trainers). The principle of acquiring these titles is identical with the TA trainers, with the difference that here one learns supervision theory and supervisory skills. While the provisional supervisors supervise future therapists, the permanent supervisors can supervise a supervision (supervising the work of provisional supervisor).

Prerequisites for becoming Certified Transactional Analyst in Psychotherapy

The basic postulate of professional and ethical standards argues  that only a certified person can call oneself a Certified Transactional Analyst. The minimal conditions for taking an examination and receiving title of Certified Transactional Analyst are the following: 250 hours of advanced training; 75 hours of TA supervision (out of which 40 hours need to be spent with a supervisor); 500 hours of applied TA in work with patients/clients within minimum time period of 18 moths; and certain number of self-development work or script analysis. The last condition depends on the supervisor; in Europe the tendency is to complete around 250 hours on self-development work in different therapeutic frames (group work, individual sessions, partner work, etc.).

Problems with training in our country

Although, in our country exists an official transactional analysis education for more than twenty-five years, only thereabout 20 persons have gained certificates. There is a great disproportions between the number of people that complete the initial training (approximately 2.500 people have completed it within the aforementioned time period) and the number of people that have become Certified Transactional Analysts. According to the estimations, out of every 125 candidates, only one receives a certificate. Although, part of these results can be explained by the broader historical context in the past decade, still such result suggests of the various shortcoming of the training itself. This stagnation is not present only in our country, therefore suggesting that the process can be found throughout the world at different training levels. For example, lately there has been an initiative to redefine the status of provisional trainer and supervisor to become permanent in sense of establishing new rank of "permanent provisional" trainer. The reason for such initiative is due to the large number of provisional trainers that have not dared to take the final examination even after fourteen years of provisional status.

The national association for transactional association is called TA Centre – Serbian Association of Transactional Analysts and it currently has five internationally acknowledged trainers and supervisors (one permanent trainer and supervisor, one provisional trainer and supervisor and three instructors). Currently the educational programmes take place in Belgrade, Novi Sad, Subotica, Vršac and Sombor. The TA Centre is not connected with the European TA organization, but with the international (ITAA). For further details about the training as well as links to other web-sites, visit the following web-site: www.TACentar.net   
 
There has been an intensive discussion regarding the criticism of the existing training and its lack of adjustment to our circumstances. There have been suggested number of modifications for the training. One of the solutions for our country is to define new transactional analysis modality, Transactional Analysis Psychotherapy and Transactional Analysis Counseling. The relation between this model and transactional analysis would be similar to the relation between psychoanalytical psychotherapy and psychoanalysis. The training system would be twofold: in the first phase in duration of two years one would acquire the title Transactional Analysis Counselor. The candidates that have the desire and opportunity to further education, in the following two years would acquire the title Transactional Analysis Psychotherapist. This model foresees granting honorary certificates to accomplished individuals that have undertaken certain TA education, however, have never been certified or have no interest to pursue official certification. 

The international system of transactional analysis education and certification is connected to the International Transactional Analysis Association (I.T.A.A.) and one independent body called Training and Certification Council of Transactional Analysts (T.C.C.). It is important to emphasize that those two organizations started with their work during the lifetime of Eric Bern, the founder of transactional analysis. It had very strong influence upon setting of standards for transactional analysis education in global terms. One training and certification system was unified for the entire world.

Transactional analysis education is bound with the existance of official trainers. Those trainers, as certified individuals, and in the last decade associated in educational centres and institutes, represent the agents that spread transactional analysis in different countries. The education and training principle is the following: certified trainer gathers a group of interested candidates for education and supervision and based on international standards s/he prepares them for transactional analysis international examination. The person that fulfils the prescribed conditions (number of hours of advanced training, experience in application of transactional analysis, supervision, etc) and that has satisfactory personal development and sufficient quality in work with clients, takes an international examination. Once the examination is passed, the person receives the qualification of Certified Transactional Analyst.

 
Poslednji put izmenjenoponedeljak, 12 oktobar 2009 19:00
Ocenite ovaj članak
(9 glasova)
nazad na vrh

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

  1. Najnovije vesti
  2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account