T.A. AUTOPORTRET

SAMOANALIZA  I  DIDAKTIČKA  TRANSAKCIONA ANALIZA
IZRADA TA-AUTOPORTRETA
Druga godina edukacije u transakcionoj analizi u programu edukacije TA Centra – asocijacije transakcionih analitičara Srbije
(radna verzija)

Iskustveni TA program za sticanje naziva Praktičar transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)

Program je namenjen svim onima koji su uspešno završili uvodni trening iz transakcione analize (TA 101) u trajanju od deset radionica.  Nakon sticanja uvida u osnovne teorijske koncepte transakcione analize, polaznici TA edukacije ulaze u drugu godinu treninga u kojoj je akcenat na povezivanju postojećeg teorijskog znanja sa svakodnevnim životom, sa vlastitim rastom i razvojem i boljim razumevanjem ljudi.

U drugoj godini treninga postoje dva segmenta.
-    Prvi je teorijski segment u kojem se uglavnom produbljuju teorijski koncepti i uče neki napredni koncepti. Ovo obuhvata 60 sati teorijskog rada.
-    Drugi segment je posvećen primeni koncepata transakcione analize na samome sebi. Zato ovaj segment nazivamo didaktička analiza ili  iskustvo transakcione analize.

Didaktička analiza
Ovaj program je zamišljen da pomogne polaznicima da teorijsko znanje povežu sa sobom i svojim životom, kao i sa onim ljudima koji su im važni. Program je zamišljen da vodi polaznika na put na kojem će gledati na sebe i druge kroz osnovne transakcione pojmove: OK pozicije, ego stanja, stroukiranje, životni skript, igre, strukturu vremena, simbiozu, itd. Cilj je da polaznik postane sposoban da sagleda sebe kroz TA koncepte, da načini određeni TA model sebe i svog načina života.

Dobiti od iskustvenog TA programa
Rad na sebi. Tokom rada na sebi osoba koristi različite koncepte transakcione analize da bi sagledala svoju ličnost, svoje relacije sa drugima, kao i svoju istoriju. Cilj ove vrste rada na sebi nije promena, već svestnost o onim aspektima koje bi osoba želela da promeni - samosvesnost. Ova samosvesnost (samospoznavanje ili samoupoznavanje) je preduslov za dalji rad na sebi jer se na ovaj način definišu ona „loša“ mesta koja bi polaznik hteo da promeni kod sebe.

Rad sa drugima. Pored toga što je samospoznavanje potrebno za postavljanje ciljeva za dalji rad na sebi, ono je nužan preduslov za svaki budući dublji profesionalni rad sa ljudima. Pretpostavka je da oni ljudi koji imaju svest o svojim lošim stranama, imaju mogućnost da spreče da njihove loše strane utiču na profesionalni rad sa klijentima.
Konfrontacija grandioznosti. Pored toga polaznik TA edukacije na ovaj način „razbija“ sliku o sebi kao idealnoj osobi, osobi bez ikakvih problema i slično. Na ovaj način se konfrontiraju sve grandiozne i narcisoidne fantazije koje bi polaznik mogao imati, a koje mogu biti posledica skriptnih zapovesti Budi savršen! Budi jak! itd.
Učenje kroz iskustvo. Prolaženje kroz iskustvenu analizu koju vodi transakcioni analitičar je i didaktička tehnika jer polaznik kroz ulogu klijenta uči o načinima na koje se primenjuje TA u rastu i razviju ličnosti. Istovremeno usvaja model rada transakcionog analitičara sa kojim radi.
Odnos prema sebi. Na ovaj način polaznik razvija sposobnost da „vidi“ sebe iz meta-perspektive, da razvije sposobnost samorefleksije, da sagledava sebe kroz TA, odnosno da izgrađuje i jača pozitivan odnos prema sebi. Zdrav odnos prema sebi koji je izgrađen na ovaj način može postati stalan odnos tokom daljeg života.
Elementi iskustvenog TA programa
 • Sposobnost sagledavanja sebe i drugih kroz osnovne TA koncepte.
 • Definisanje neželjenog stanja kod sebe (problemi, mehanizmi, simptomi, poremećaji, ... sve ono što osoba želi da promeni kod sebe).
 • Definisanje željenih ciljeva u ličnom razvoju (šta osoba želi da postigne kod sebe u različitim aspektima, bilo kao cilj lične evolucije, rasta i razvoja vlastite ličnosti, bilo kao cilj TA tretmana).
 • Pravljenje prvih ugovora o promeni: pregovaranje sa didaktičkim transakcionim analitičarem (savetnikom ili psihoterapeutom) o ličnim ciljevima.
 • Rad sa didaktičkim transakcionim analitičarom (sama didaktička analiza).
 • Rad u transakcionoj grupi (mala grupa).
 • Pisanje TA autoportreta - transakcione samoanalize.
 • TA samopredstavljanje.
 • Dodela sertifikata transakcionog praktičara.

Didaktička analiza (ukupno 30 sati)
Lična analiza je sistematičan način rada na sebi uz primenu određenih analitičkih metoda i tehnika (transakciona analiza, psihoanaliza, itd). Lična analiza je proces koji se sastoji iz serije ličnih radova, odnosno sati analize, a ne samo od nekoliko sporadičnih ličnih radova motivisanih određenim problemima.
Lična analiza je dugotrajni proces, ali je u iskustvenom programu ona svedena na osvnovu analizu i na jednogodišnji period. Lična analiza se sastoji iz didaktičke analize i samoanalize.
Didaktička analiza podrazumeva ulaženje u ugovorni odnos sa transakcionim analitičarem koji polazniku TA edukacije pomaže da bolje razume sebe i svoje ponašanje koje smatra problematičnim. Cilj didaktičke analize na ovom nivou nije promena, mada je je ona poželjna.
Samoanaliza je proces koji obuhvata introspekciju, samoposmatranje, proučavanje literature, rađenje određenih vežbi i slično. Samoanaliza je širi pojam jer je didaktička analiza u funkciji samoanalize. Drugim rečima, ljudski rast i razvoj je osnovni proces, a povremeno traženje profesionalne pomoći je samo način da se ovaj proces deblokira ili ubrza.
Transakcioni analitičar koji je kompetentan da radi didaktičku analizu se naziva didaktički transakcioni analitičar. To je osoba koja ispunjava sledeća tri uslova:
1) sama prošla didaktičku analizu;
2) koja ima naziv transakcionog analitičara na osnovu nekog od sledećih sertifikata:
transakcioni analitičar – savetnik,
transakcioni analitičar – psihoterapeut,
sertifikovani transakcioni anailitičar u savetovanju, i
sertifikovani transakcioni analitičar u psihoterapiji.

3) ima ovlašćenje TA Centra i nalazi se na spisku didaktičkih transakcionih analitičara koji je objavljen na sajtu udruženja (u izradi). Za sve druge slučajeve potrebno je kontakirati mentora. 

Spisak dostupnih didaktičkih transakcionih analitičara u gradu u kojem živi polaznik se može dobiti od edukatora ili od koordinatora TA Centra ili će biti istaknut na sajtu TA Centra . Gradovi u kojima je trenutno moguća didaktička transakciona analiza su Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Subotica, Kragujevac, Čačak, Leskovac, Pančevo, Bačka Palanka, itd.
Uvek treba voditi računa da didaktički transakcioni analitičar nije ista osoba koja je edukator ili supervizor.
Didaktička analiza je za didaktičkog transakcionog analitičara potpuno tajni proces.
Didaktički transakcioni analitičar se etički obavezao da potpuno poštuje tajnost didaktičke analize (osim u onim slučajevima koji su propisani zakonom: u slučaju teškog krivičnog dela tipa ubistva) i da podatke nikako ne posreduje drugim transakcionim analitičarima koji su uključeni u trening (na primer, supervizoru određenog kandidata). Na primer, ukoliko didaktički transakcioni analitičar zaključi da polaznik TA treninga ima toliko poremećen referentni okvir da nije spreman za rad sa ljudima, on informaciju o tome ne sme da prenese drugim transakcionim analitičarima, supervizoru i mentoru dotičnog polaznika. Takvo postupanje didaktičkog transakcionog analitičara bi bilo teško kršenje etičkog kodeksa.
Onaj transakcioni analitičar koji je u ulozi supervizora je taj koji procenjuje spremnost polaznika za rad sa ljudima, ali isključivo na osnovu svoje samostalne procene.
Didaktički transakcioni analitičar izdaje potvrdu o broju sati i vrsti didaktičke analize (individualno ili grupno) bez ikakvog opisa njenog sadržaja.
Cena didaktičke analize je stvar dogovora između polaznika i didaktičkog transakcionog analitičara i ona ne sme biti manja od minimalne cene koju propisuje udruženje. Minimalna cena u Srbiji tokom 2009/2010 godine je 15 evra, a preporučena cena je 20 evra. To ne znači da je cena mora biti tolika, tako da svaki transakcioni analitičar može tražiti i mnogo veću cenu. Kandidat može birati između više didaktičkih transakcionih analitičara.
30 sati didaktičke analize
Didaktička analiza mora obuhvatiti 30 sati ličnog rada, od čega najmanje 10 mora biti individualno i najmanje 10 mora biti u maloj grupi.
Didaktička analiza je zamišljena kao strukturirani rad kroz primenu TA koncepata na ličnost polaznika. Ona u sebi može sadržavati i „lične radove“ u kojima se radi na problemu koji polaznik doživljava u svom tekućem životu, ali je njena suština upravo u strukturiranoj primeni TA koncepata (zato didaktička analiza, a ne didaktička terapija).
Individualna analiza. Najmanje deset sati analize kod didaktičkog transakcionog analitičara, po sistemu oči u oči.
Mala grupa. Iskustvo primene transakcione analize u uslovima male grupe koju vodi didaktički transakcioni analitičar. Mala grupa je definisana brojem članova od 6 do 12.
Može li se u ove sate ubrojati analiza ili terapija kojoj se osoba podvrgla kod terapeuta drugog modaliteta?
Sati obavljeni u nekom drugom modalitetu ulaze u sate ličnih radova u kategoriji „ne TA lični radovi“. Kao takvi oni su dobrodošli i ulaze u opšti fond sati rada na sebi. Međutim, ovde je reč o primeni TA koncepata na sopstevenu ličnost, tako da se mora raditi sa didaktičkim transakcionim analitičarem, a ne sa analitičarem ili terapeutom nekog drugog modaliteta.

TA AUTOPORTRET - pismena samoanaliza

Pismena samoanaliza je pismeni rad u kojem polaznik analizira i predstavlja samoga sebe kroz koncepte transakcione analize. Ovaj rad je presek lične istorije, sadašne situacije i projekcije budućnosti polaznika. U izradi ovog rada polazniku pomaže didaktički transakcioni analitičar. Minimalni obim rada je 16 strana, a maksimalni 32 strane (font 12, dupli prored). Rad mora da sadrži nekoliko crteža.

Strukura rada koja sledi je samo orijentaciona. Svako može modifikovati strukturu po svojoj želji, kako bi naglasio one TA koncepte za koje smatra da mu bolje pomažu da razume i opiše sebe. Samo su tri crteža obavezna: egogram, skriptna matrica i tempogram.

Struktura pismene samoanalize.
1 Osnovni podatci
o sebi.
o porodici iz koje osoba potiče.
o porodici u kojoj osoba sada živi (sekundarna porodica).
2 Sagledavanje sebe kroz ego stanja.
Obavezni crteži: lični egogram i psihogram.
Unutrašnji dijalozi i odnos prema sebi.
Samostroukiranje i samootpisivanje.
Svojih 7 pozitivnih osobina.
Emocije koje nikada ne pokazujem
3 OK pozicije u komunikaciji i životu.
    Pozicija koju zauzimam u stresnim ili konfliktnim situacijama
    Moja uslovna pozicija.
4 Životni skript
Skriptne zabrane i odluke
Često su mi govorili ...
Skriptni imperativi – drajveri
Obavezni crtež: Moja skriptna matrica
Skriptna budućnost (koju su mi namenili ili koju sam izabrao)
Skriptni kraj
Moja budućnost bez skripta
5 Komunikacija i odnosi sa drugima
stroukiranje i otpisivanje drugih
problematične transakcije sa drugima
emocije koje često izražavam drugima
igranje igara
6 Strukturiranje vremena
Obavezni crtež: Tempogram (histogram o 6 načina strukturitanja vremena).
Sposobnost za bliskost i vezivanje.
Funkcionisanje u bliskosti, u javnosti i u samoći.
7 Simbioza
Sa roditeljima (odrastanje, odvajanje)
Sa partnerom

Samopredstavljanje
Samopredstavljanje je jedna vrsta izveštaja o tome šta je osoba naučila o sebi i šta je promenila kod sebe kroz iskustveni TA program. Odvija se pred članovima edukativne grupe kojoj osoba pripada. Osnova za samopredstavljanje je pismena samoanaliza, odnosno TA autoportret. Samopredstavljanje treba da traje do 20 minuta. Nakon toga od drugih članova grupe dobija fidbek o tome kako su oni videli napredovanje date osobe u proteklih godinu dana. 
 
Dodela sertifikata Praktičara transakcione analize (Transactional Analysis Practitioner)
Nakon ispunjena datih uslova, osobi se uručuje sertifikat transakcionog praktičara. Time je ispunila uslov za ulazak na dalju edukaciju u primeni transakcione analize za rad sa ljudima a za sticanje naziva transakcioni analitičar – savetnik. Svi sati didaktičke analize, rada na sebi, TA teorije i slično se računaju u sate koji su potrebni za sticanje ostalih TA sertifikata višeg ranga.

Neka od pitanja koja povezuju TA koncepte sa ličnošću polaznika edukacije

EGO STANJA
Kojim ego stanjem reagujem u kritičnim situacijama?
Koje ego stanjem reagujem pred autoritetima?
Kojim ego stanjem reagujem pred nepoznatim ljudima?
Koji je moj tipični unutrašnji dijalog kada sam pred problemom?
Umem li da se zabavljam i opustim pred ljudima?  (Slobodno Dete)
Kakav je moj egogram? Ego stanja spolja gledana.
Kakav je moj psihogram? Ego stanja doživljena iznutra.
Koje ego stanje bi trebalo da vežbam da pokazujem drugima?
Na osnovu mog detinjstva šta mogu reći o sadržajima moje eksteropsihe i arheopsihe?
UNUTRAŠNJI KONFLIKTI
Da li sam hronično u nekom zastoju između dve vlastite želje?
STROUKIRANJE I OTPISIVANJE

TRANSAKCIJE
Koje transakcije su mi najproblematičnije?
STRUKTURIRANJE VREMENA

IGRE
Da li postoji igra koju pokrećem?
Da li postoji neka igra u koju ulazim?

ANALIZA EMOCIJA
Koje emocije pokazujem?
Koje emocije skrivam?
Koje emocije su bile zabranjene u mojoj porodici?
Koje emocije su bile zapoveđene u mojoj porodici?
Koje je moje najčešće neprijatno osećanje?
ANALIZA SKRIPTA
SKRIPTNE ZAPOVESTI
Da li mi je neko upućivao skriptnu poruku Nemoj da postojiš!
Da li sam nekada odlučila/odlučio da je bolje da umrem nego da ...?
Da li mi je neko upućivao skriptnu poruku Ništa ne vrediš; Ne zaslužuješ ljubav?
Da li sam ja nekada zaključila/io da ne zaslužujem da budem voljen/a zato što ...?
Da li su mi upućivali neke od drugih skriptnih zabrana:
•    Ne budi svog pola
•    Nemoj da budeš dete
•    Nemoj da odrasteš
•    Nemoj da se odvojiš od mene
•    Nemoj da budeš blizak
•    Nemoj da veruješ ljudima
•    Nemoj da pripadaš nekome ili nečemu
•    Nemoj da uspeš
•    Nemoj da misliš svojom glavom
•    Nemoj da osećaš ...
•    Nemoj da budeš zainteresovan za seks
•    Nemoj
•    Nemoj da budeš zdrav / bolestan
•    Nemoj da se osećaš dobro
•    Nemoj da budeš mentalno zdrav
Da li su mi govorili kako ću da završim?
SKRIPTNI IMEPRATIVI (DRAJVERI)
Šta su zahtevali od mene, da budem, pa da mi mogli da me tolerišu ili vole?
Itd.
NEKE OD TEMA ZA ANALIZU
Partner
Zdravlje
Ljubav
Bliskost
Uspeh
Seks
Novac
Prijateljstvo
Porodica
Posao
 Imetak
Zadovoljstvo i uživanje
Konflikti
Neprijatelji
Mržnja i prezir
Lepota i privlačnost
Motiv da se bude transakcioni analitičar

Preporučena literatura:
Džejms, M. i Džongvard, D.: Životni pobednik, Psihopolis, 2008. Preporučujemo da se prorade vežbe koje su na kraju svakog poglavlja.
Kavi, Stiven R. : 7 navika uspešnih ljudi. Mladinska knjiga, Beograd, 2009.
Stjuart, I. i Džoins, V.: Savremena transakciona analiza. Psihopolis, 2010 (u štampi).
Mklur Gulding, M. i Gulding, R.: Promeniti život. Psihopolis, 2008.

Opširnije...

NASTAVAK NAPREDNE EDUKACIJE 201 U BEOGRADU

Nakon jednogodišnje pauze koja je uglavnom bila uzrokovana problemima u nalaženju stalnog prostora, TA Centar je našao stabilno okrilje u Psihopolisovim prostorijama u Beogradu, na Dorćolu. Rezultat je reaktivacija edukacije, kako osnovne, tako i napredne.
Image
Polaznici dve ranije bazične grupe, zajedno sa nekim još starijim članovima, napravili su jezgro prve godine napredne edukacije koja se edukuje po novim standardima i koja je, u prvoj godini, posvećena samoanalizi i izradi TA autoportreta.

Na kraju prve godine edukacije, članovi koji su stekli 60 sati naprednog treninga, 30 sati ličnog rada, napisali i predstavili svoj TA autoportret, postaju Praktičari transakcine analize.

Opširnije...

Prijavite se na mailing listu

Ako želite da dobijate najnovije informacije direktno sa sajta, prijavite se na našu mailing listu.
Hvala što ste se prijavili na našu mailing listu.

Pretraga

Voditelji treninga

dr Zoran Milivojević

06.12.2012

dr Zoran Milivojević

Zoran Milivojević, dr med., diplomirani transakciono-analitički psihot...

Detaljnije
dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

06.12.2012

dr sci. Nataša Cvejić-Starčević

Dr sci. Nataša Cvejić-Starčević, diplomirani psiholog i transakciono-a...

Detaljnije
dr Aleksandra Bubera

06.12.2012

dr Aleksandra Bubera

Aleksandra Bubera, dr med., psihijatar i transakciono-analitički psiho...

Detaljnije
Maja Stoparić

06.12.2012

Maja Stoparić

Maja Stoparić, diplomirani psiholog i transakciono-analitički psihoter...

Detaljnije
Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

06.12.2012

Dragana Jovanović Boka, master pedagogije

Dragana Jovanović Boka, diplomirani pedagog, (master pedagogije) psiho...

Detaljnije
Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

06.12.2012

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović

Vanredni profesor dr Mirjana Divac Jovanović, diplomirani psiholog i t...

Detaljnije

Šta je Transakciona analiza?

Nacionalni sertifikati

TA Knjige

 1. Najnovije vesti
 2. TAGOVI

Kurs TA 101

Pitanja i odgovori

Sign In or Create Account